Language of document : ECLI:EU:T:2019:427

Дело T307/17

adidas AG

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

 Решение на Общия съд (девети разширен състав) от 19 юни 2019 г.

„Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща три успоредни ивици — Абсолютно основание за недействителност — Липса на отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 3 и член 52, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 3 и член 59, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Форма на използване, която не може да бъде взета предвид — Форма, различаваща се значително от формата, в която е била регистрирана марката — Обратна цветова схема“

1.      Марка на Европейския съюз — Отказ, отмяна и недействителност — Основания за абсолютна недействителност — Регистрация в противоречие с член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 — Възражение — Придобиване на отличителeн характер чрез използване — Използване на марката във форми, които се отличават от регистрираната само незначително — Включване

(член 7, параграф 1, буква б) и параграф 3, както и член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 52—62)

2.      Марка на Европейския съюз — Отказ, отмяна и недействителност — Основания за абсолютна недействителност — Регистрация в противоречие с член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 — Възражение — Придобиване на отличителeн характер чрез използване — Крайно опростена марка — Последици

(член 7, параграф 1, буква б) и параграф 3 и член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 72)

3.      Марка на Европейския съюз — Отказ, отмяна и недействителност — Основания за абсолютна недействителност — Регистрация в противоречие с член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 — Възражение — Придобиване на отличителeн характер чрез използване — Използване на марката във форми, които се отличават от регистрираната само незначително — Фигуративна марка, изобразяваща три черни успоредни ивици на бял фон — Обратна цветова схема — Изменение, което не може да се окачестви като незначително

(член 7, параграф 1, буква б) и параграф 3 и член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 76—78)

4.      Марка на Европейския съюз — Отказ, отмяна и недействителност — Основания за абсолютна недействителност — Регистрация в противоречие с член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 — Възражение — Придобиване на отличителeн характер чрез използване — Критерии за преценка

(член 7, параграф 1, буква б) и параграф 3 и член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 109—112)

5.      Марка на Европейския съюз — Отказ, отмяна и недействителност — Основания за абсолютна недействителност — Регистрация в противоречие с член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 — Възражение — Придобиване на отличителeн характер чрез използване — Марка, която е лишена от отличителен характер в целия Съюз — Придобиване чрез използването ѝ също в целия Съюз

(член 7, параграф 1, буква б) и параграф 3 и член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 143—145)

6.      Марка на Европейския съюз — Отказ, отмяна и недействителност — Основания за абсолютна недействителност — Регистрация в противоречие с член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 — Възражение — Придобиване на отличителeн характер чрез използване — Доказателствена сила на доказателствата

(член 7, параграф 1, буква б) и параграф 3 и член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 146—149)

Резюме

По дело adidas/EUIPO — Shoe Branding Europe (Изображение на три успоредни ивици) (T‑307/17), обявено на 19 юни 2019 г., Общият съд отхвърля жалбата, подадена срещу решението на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), с която тя обявява за недействителна фигуративна марка, изобразяваща три черни успоредни ивици на бял фон, с мотива че марката изобщо няма отличителен характер, в това число придобит чрез използване.

В случая adidas AG е регистрирало фигуративна марка, състояща се от три равноотдалечени успоредни ивици с еднаква ширина, положени върху стоката независимо в коя посока. Shoe Branding Europe BVBA иска марката да бъде обявена за недействителна, като изтъква липса на отличителен характер по смисъла на член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009(1) във връзка с член 7, параграф 1, буква б) от същия регламент. EUIPO уважава искането за обявяване на недействителност, с мотива че разглежданата марка изобщо няма отличителен характер — нито присъщ, нито придобит чрез използване.

На първо място, Общият съд е следвало да определи дали, що се отнася до формите на използване на марката, които могат да бъдат взети предвид, понятието „използване“ на марката по смисъла на член 7, параграф 3 и на член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува както понятието „реално използване“ по член 15, параграф 1 от същия регламент.

В това отношение Общият съд приема, че понятието за използване на дадена марка по смисъла на член 7, параграф 3 и на член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че се отнася не само до използването на марката във формата, в която е била заявена за регистрация и евентуално регистрирана, а и до използването ѝ във форми, които се отличават от първата само незначително, поради което тези форми могат да се считат по същество за еквивалентни на нея.

На второ място, Общият съд приема, че при наличието на крайно опростена марка дори малките промени в нея могат да представляват значителни изменения, така че променената форма не би могла да се счита по същество за еквивалентна на формата, в която е регистрирана посочената марка. Всъщност, колкото по-опростена е дадена марка, толкова по-малка е вероятността тя да има отличителен характер и толкова по-вероятно е въведената в нея промяна да засегне някоя от основните ѝ характеристики и така да промени възприемането ѝ от съответните потребители.

На трето място, Общият съд констатира, че за регистрираната форма на марката е характерно използването на три черни ивици на бял фон. От това той стига до извода, че предвид крайната опростеност на разглежданата марка и значението на използваната при регистрацията цветова схема, обръщането на тази цветова схема не може да се окачестви като незначително изменение в сравнение с формата, в която е регистрирана разглежданата марка. Ето защо Общият съд приема, че EUIPO с право не е допуснала доказателствата, показващи не разглежданата марка, а други знаци, състоящи се от три бели (или светли) ивици на черен (или тъмен) фон.


1      Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1).