Language of document : ECLI:EU:T:2019:427

Asia T-307/17

adidas AG

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (laajennettu yhdeksäs jaosto) 19.6.2019

EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Kolmea samansuuntaista raitaa esittävä EU-kuviomerkki – Ehdoton mitättömyysperuste – Käytön perusteella syntyneen erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta ja 52 artiklan 2 kohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 3 kohta ja 59 artiklan 2 kohta) – Käyttömuoto, jota ei voida ottaa huomioon – Muoto, joka poikkeaa tavaramerkin rekisteröidystä muodosta tavalla, jota ei voida pitää vähäisenä muutoksena – Väriyhdistelmän muuttaminen käänteiseksi

1.      EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Ehdottomat mitättömyysperusteet – Rekisteröiminen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaisesti – Poikkeus – Erottamiskykyiseksi tuleminen käytön perusteella – Käytön käsitteeseen sisältyy tavaramerkin käyttö muodoissa, jotka poikkeavat vain vähäisin osin merkin rekisteröidystä muodosta

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta ja 52 artiklan 2 kohta)

(ks. 52–62 kohta)

2.      EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Ehdottomat mitättömyysperusteet – Rekisteröiminen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaisesti – Poikkeus – Erottamiskykyiseksi tuleminen käytön perusteella – Tavaramerkin hyvin yksinkertainen luonne – Vaikutus

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta ja 52 artiklan 2 kohta)

(ks. 72 kohta)

3.      EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Ehdottomat mitättömyysperusteet – Rekisteröiminen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaisesti – Poikkeus – Erottamiskykyiseksi tuleminen käytön perusteella – Käyttö muodoissa, jotka poikkeavat vain vähäisin osin merkin rekisteröidystä muodosta – Kuviomerkki, joka esittää kolmea mustaa samansuuntaista raitaa valkoisella pohjalla – Väriyhdistelmän muuttaminen käänteiseksi – Muutos, jota ei voida pitää vähäisenä

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta ja 52 artiklan 2 kohta)

(ks. 76–78 kohta)

4.      EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Ehdottomat mitättömyysperusteet – Rekisteröiminen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaisesti – Poikkeus – Erottamiskykyiseksi tuleminen käytön perusteella – Arviointiperusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta ja 52 artiklan 2 kohta)

(ks. 109–112 kohta)

5.      EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Ehdottomat mitättömyysperusteet – Rekisteröiminen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaisesti – Poikkeus – Erottamiskykyiseksi tuleminen käytön perusteella – Tavaramerkki, jolta puuttuu erottamiskyky koko unionissa – Erottamiskykyiseksi tuleminen käytön perusteella myös koko unionissa

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta ja 52 artiklan 2 kohta)

(ks. 143–145 kohta)

6.      EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Ehdottomat mitättömyysperusteet – Rekisteröiminen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaisesti – Poikkeus – Erottamiskykyiseksi tuleminen käytön perusteella – Selvitysaineiston todistusvoima

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta ja 52 artiklan 2 kohta)

(ks. 146–149 kohta)

Tiivistelmä

Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi 19.6.2019 antamallaan tuomiolla adidas v. EUIPO – Shoe Branding Europe (Kolme samansuuntaista raitaa) (T-307/17) kanteen Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) päätöksestä, jolla tämä oli julistanut mitättömäksi kolmea samansuuntaista mustaa raitaa valkoisella pohjalla esittävän kuviomerkin sillä perusteella, että kyseiseltä tavaramerkiltä puuttui kokonaan erottamiskyky, myös käyttöön perustuva erottamiskyky.

Käsiteltävässä asiassa adidas AG oli rekisteröinyt kuviomerkin, joka muodostui kolmesta tasavälein olevasta samansuuntaisesta ja samanlevyisestä raidasta, jotka voidaan sijoittaa tuotteeseen minkä suuntaisesti tahansa. Shoe Branding Europe BVBA oli esittänyt tästä tavaramerkistä mitättömyysvaatimuksen sillä perusteella, että se ei ollut asetuksen N:o 207/2009(1) 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä sen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen. EUIPO oli hyväksynyt tämän mitättömyysvaatimuksen sillä perusteella, että kyseessä olevalta tavaramerkiltä puuttui sekä ominaispiirteisiin että käyttöön perustuva erottamiskyky.

Ensinnäkin unionin yleinen tuomioistuin määritti, onko – siltä osin kuin on kyse tavaramerkin käyttömuodoista, jotka voidaan ottaa huomioon –, asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa ja 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tavaramerkin käytön käsitettä tulkittava samalla tavalla kuin saman asetuksen 15 artiklan 1 kohtaan sisältyvää tosiasiallisen käytön käsitettä.

Tästä unionin yleinen tuomioistuin totesi, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan ja 52 artiklan 2 kohdan mukaisen tavaramerkin käytön käsitteen on tulkittava viittaavan paitsi tavaramerkin käyttöön siinä muodossa, jossa sille haettiin rekisteröintiä, ja sen mahdollisessa rekisteröidyssä muodossa myös tavaramerkin käyttöön muodoissa, jotka poikkeavat vain vähäisin osin kyseisestä muodosta ja joiden voidaan siis katsoa kokonaisuutena vastaavan mainittua muotoa.

Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että kun kyseessä on hyvin yksinkertainen tavaramerkki, jopa siihen tehdyt pienet muutokset voivat aiheuttaa muutoksia, joita ei voida pitää vähäisinä, joten tavaramerkin muutetun muodon ei voida katsoa kokonaisuutena vastaavan sen rekisteröityä muotoa. On nimittäin todettava, että mitä yksikertaisempi tavaramerkki on, sitä vähemmän sillä voi olla erottamiskykyä ja sitä enemmän kyseiseen tavaramerkkiin tehty muutos voi vaikuttaa johonkin sen olennaisista ominaispiirteistä ja muuttaa siten kohdeyleisön käsitystä mainitusta tavaramerkistä.

Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin totesi, että kyseisen tavaramerkin rekisteröidyn muodon ominaispiirteisiin kuului kolmen mustan raidan käyttäminen valkoisella pohjalla. Tästä se päätteli, että kun otettiin huomioon erityisesti kyseessä olevan tavaramerkin hyvin yksinkertainen luonne ja rekisteröinnin yhteydessä käytetyn väriyhdistelmän merkitys, väriyhdistelmän muuttamista käänteiseksi ei voitu pitää vähäisenä muutoksena kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröityyn muotoon nähden. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin totesi, että EUIPO saattoi perustellusti hylätä todisteet, jotka esittivät kyseessä olevan tavaramerkin sijasta muita merkkejä, jotka muodostuvat kolmesta valkoisesta (tai vaaleasta) raidasta mustalla (tai tummalla) pohjalla.


1      Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1).