Language of document :

Sag anlagt den 23. oktober 2007 - Behmer mod Parlamentet

(Sag F-124/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Joachim Behmer (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Europa-Parlamentets ansættelsesmyndigheds afgørelse om at tildele sagsøgeren to point for fortjeneste i forfremmelsesåret 2005 annulleres.

Ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 13 i forfremmelsesåret 2006 annulleres.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand ved Europa-Parlamentet i lønklasse AD 12, har først og fremmest gjort gældende, at ansættelsesmyndighedens afgørelser om dels at tildele ham to point for fortjeneste i forfremmelsesåret 2005, dels ikke at forfremme ham til lønklasse AD 13 i forfremmelsesåret 2006, er ulovlige.

Sagsøgeren har gjort gældende, at der er anlagt et åbenbart urigtigt skøn, at der er sket tilsidesættelse af begrundelsespligten, af punk I.6 i vejledning vedrørende proceduren for tildeling af fortjeneste - og forfremmelsespoints og af de generelle principper om retten til en karriere og ligebehandling.

Sagsøgeren har navnlig anført, at der er sket en tilsidesættelse af tjenestemandsvedtægtens artikel 45 og artikel 110, stk. 1, og har fremsat en ugyldighedsindsigelse samt påberåbt tilsidesættelsen af princippet om den berettigede forventning.

Endelig har sagsøgeren gjort gældende, at der er tale om forskelsbehandling som følge af hans virksomhed som personalerepræsentant i strid med vedtægtens artikel 1e og artikel 24c, med artikel 1, stk. 6, i bilag II til vedtægten samt med artikel 17 i rammeaftalen indgået den 12. juli 1990 mellem Europa-Parlamentet og fagforeningerne og erhvervsorganisationerne for de ansatte ved institutionen.

____________