Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 22. oktobrī - Strack/Komisija

(lieta F-121/07)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Guido Strack, Ķelne (Vācija) (pārstāvis - H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2007. gada 12. janvāra, 2007. gada 26. februāra un 2007. gada 20. jūlija lēmumus, ciktāl tajos prasītājam liegta tūlītēja un pilnīga pieeja visiem datiem un dokumentiem, kas uz viņu attiecas un kas ir atbildētājas rīcībā, proti, šādu dokumentu pabeigto versiju kopiju nodošanu, vislabāk elektroniskajā veidā, uz to brīdi esošajās redakcijās vai, pakārtoti, neierobežotas tiesības apskatīt minētos datus un dokumentus, tos nokopēt un izdarīt izrakstus no tiem:

viņa oficiālos personīgās lietas materiālus saskaņā ar Civildienesta noteikumu 26. pantu un visus papildu lietas materiālus, ieskaitot elektroniskos (piemēram, Sysper 2);

visus dokumentus, kas attiecas uz procedūru un lēmumiem par viņa vērtēšanu un paaugstināšanu kopš 2002. gada 1. janvāra;

visus OLAF lietas OF/2002/0356 materiālus;

tiesvedības sakarā ar viņa 2005. gada 7. marta pieteikumu lietas materiālus;

ziņojumu, ko sagatavoja Komisijas izmeklēšanas un disciplīnas birojs (IDOC) šajā tiesvedībā, IDOC lietas materiālus, uz kuriem bija balstīts šis ziņojums, un visus citus IDOC rīcībā esošos dokumentus, kas attiecas vai atsaucas uz sūdzību;

viņa medicīnisko karti, kas Komisijai ir jāiesniedz salasāmā formā;

visus citus medicīnas dokumentus, atzinumus un līdzīgus materiālus, kas ir Komisijas rīcībā;

visus citus lietas materiālus, dokumentus, saraksti, kas ir Komisijas rīcībā un kas attiecas uz faktiem, kas ir izklāstīti šajā lietā un/vai individuālajās procedūrās, t.i., ieskaitot procedūru par sūdzību, kas iesniegta Ombudam un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (EDPS);

piespriest Eiropas Komisijai izmaksāt prasītājam pienācīgu zaudējumu atlīdzību vismaz EUR 10 000 apmērā par nemateriālo, veselības un morālo kaitējumu, kas viņam radīti apstrīdēto lēmumu dēļ, kā arī kavējuma procentus, sākot ar dienu, kurā tika celta prasība, 2% apmērā gadā virs galveno refinansēšanas darbību procentu likmes, ko attiecīgajam laikposmam noteikusi Eiropas Centrālā Banka;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs atsaucas uz pienākuma rūpēties par ierēdņiem neizpildi, labas pārvaldības principa, izvērtēšanas pilnvaru nepareizas izmantošanas vai to kļūdainas īstenošanas aizlieguma apstrīdētajos lēmumos pārkāpumu. Turklāt šajos lēmumos esot pārkāpts arī Civildienesta noteikumu 25. panta 2. punkta otrais teikums, 26. panta 7. punkts un 26.a pants un pārkāptas prasītāja tiesības atbilstoši EKL 255. pantam, Regulai Nr. 1049/2001 un pamattiesībām uz pašnoteikšanos saistībā ar informāciju, ko skata kopā ar Regulu Nr. 45/2001.

____________