Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 7 października 2009 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-122/07)1

(Służba publiczna- Urzędnicy - Wniosek o przeprowadzenie dochodzenia - Odmowa przetłumaczenia decyzji przez instytucję na język wybrany przez skarżącego - Oczywista niedopuszczalność - Skarga oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy wspierani przez adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o nieuwzględnieniu wniosku skarżącego o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie wydarzeń mających miejsce, gdy pracował on w przedstawicielstwie w Angoli - Wniosek o powiadomienie o wynikach dochodzenia - Stwierdzenie nieważności decyzji o nietłumaczeniu pisma na język wybrany przez skarżącego - Wniosek o zasądzenie odszkodowania

Sentencja postanowienia

Skarga Luigiego Marcuccio zostaje odrzucona jako częściowo oczywiście niedopuszczalna i częściowo oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej.

Luigi Marcuccio zostaje obciążony kosztami postępowania.

____________

1 - Dz. U. C 64 z 8.3.2008, s. 65.