Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 20 януари 2011 г. - Strack/Комисия

(Дело F-121/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Достъп до документи - Регламент (ЕО) № 1049/2001 - Компетентност на общия съд - Допустимост - Увреждащ акт)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Guido Strack (Кьолн, Германия) (представител: H. Tettenborn, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B. Eggers, подпомагани от B. Wägenbaur, avocat)

Предмет на делото

Публична служба - Отмяна на няколко решения на Комисията, с които тя отказва незабавен и пълен достъп до различни данни и документи, отнасящи се до жалбоподателя. Молба за обезщетение.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 315, 22.12.2007 г., стр. 50.