Language of document :

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. oktoobri 2016. aasta otsus (Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija eelotsusetaotlus - Läti) – kriminaalasi Aleksandrs Ranksi ja Jurijs Vasiļevičsi süüdistuses

(kohtuasi C-166/15)1

(Eelotsusetaotlus – Intellektuaalomand – Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused – Direktiiv 91/250/EMÜ – Artikli 4 punktid a ja c – Artikli 5 lõiked 1 ja 2 – Direktiiv 2009/24/EÜ – Artikli 4 lõiked 1 ja 2 – Artikli 5 lõiked 1 ja 2 – Arvutiprogrammide õiguskaitse – Selliste loaga kaitstud arvutiprogrammide „kasutatud“ koopiate edasimüümine materiaalsetel kandjatel, mis ei ole originaalkandjad – Levitamisõiguse lõppemine – Reprodutseerimise ainuõigus)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pooled

Aleksandrs Ranks ja Jurijs Vasiļevičs

Menetluses osalesid: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokoratūra ja Microsoft Corp.

Resolutsioon

Nõukogu 14. mai 1991. aasta direktiivi 91/250/EMÜ (arvutiprogrammide õiguskaitse kohta) artikli 4 punkte a ja c ning artikli 5 lõikeid 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et ehkki sellise arvutiprogrammi koopia, millega käib kaasas tähtajatu kasutamisluba, esimesel omandajal on õigus müüa see koopia ja vastav luba kasutatuna edasi järgmisele omandajale, ei saa ta seevastu juhul, kui talle esialgu antud koopia materiaalse originaalkandja seisund on halvenenud, see on hävinud või kaotatud, anda järgmisele omandajale õiguse omaja loata tagavarakoopiat, mille ta on sellest programmist teinud.

____________

1 ELT C 205, 22.6.2015.