Language of document :

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 12 października 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija – Łotwa) – postępowanie karne przeciwko Aleksandrsowi Ranksowi, Jurijsowi Vasiļevičsowi

(Sprawa C-166/15)1

[Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Prawo autorskie i prawa pokrewne – Dyrektywa 91/250/EWG – Artykuł 4 lit. a) i c) – Artykuł 5 ust. 1 i 2 – Dyrektywa 2009/24/WE – Artykuł 4 ust. 1 i 2 – Artykuł 5 ust. 1 i 2 – Ochrona prawna programów komputerowych – Odsprzedaż „używanych” kopii objętych licencją programów komputerowych na nośnikach materialnych, które nie są oryginalne – Wyczerpanie prawa dystrybucji – Wyłączne prawo do powielania]

Język postępowania: łotewski

Sąd odsyłający

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Strony w postępowaniu karnym przed sądem krajowym

Aleksandrs Ranks, Jurijs Vasiļevičs,

przy udziale: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra, Microsoft Corp.

Sentencja

Artykuł 4 lit. a) i c) i art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 91/250/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych należy interpretować w ten sposób, że o ile pierwotny nabywca kopii programu komputerowego objętego licencją na nieograniczone używanie jest uprawniony do odsprzedaży dalszemu nabywcy tej używanej kopii i swojej licencji, o tyle nie może on natomiast – gdy oryginalny nośnik materialny kopii, którą początkowo mu wydano, jest uszkodzony, zniszczony lub został zagubiony – dostarczyć temu dalszemu nabywcy swojej kopii zapasowej tego programu bez zezwolenia uprawnionego.

____________

1 Dz.U. C 205 z 22.6.2015.