Language of document : ECLI:EU:C:2016:762

Asia C-166/15

Rikosasia,

jossa vastaajina ovat

Aleksandrs Ranks
ja

Jurijs Vasiļevičs

(Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijan esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Immateriaalioikeudet – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 91/250/ETY – 4 artiklan a ja c alakohta – 5 artiklan 1 ja 2 kohta – Direktiivi 2009/24/EY – 4 artiklan 1 ja 2 kohta – 5 artiklan 1 ja 2 kohta – Tietokoneohjelmien oikeudellinen suoja – Lisensoitujen ”käytettyjen” tietokoneohjelmien kappaleiden jälleenmyynti muilla kuin alkuperäisillä aineellisilla alustoilla – Levitysoikeuden raukeaminen – Yksinomainen kappaleenvalmistusoikeus

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.10.2016

1.        Ennakkoratkaisukysymykset – Kansallisen tuomioistuimen toimivalta – Esitettyjen kysymysten tarpeellisuuden ja merkityksen arviointi

(SEUT 267 artikla)

2.        Ennakkoratkaisukysymykset – Tutkittavaksi ottaminen – Rajat – Kysymykset, joilla ei ilmiselvästi ole merkitystä, ja hypoteettiset kysymykset, joihin ei voida antaa hyödyllistä vastausta

(SEUT 267 artikla)

3.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 91/250 – Tietokoneohjelmien oikeudellinen suoja – Rajoitusten alaiset toimet – Yksinomainen levitysoikeus – Tietokoneohjelman kappaleen levitysoikeuden raukeaminen – Edellytykset – Oikeudenhaltijan unionissa suorittama kappaleen myynti – Laaja tulkinta – Lisensoidun käytetyn tietokoneohjelman kappaleen jälleenmyyntiä tulkitaan laajasti

(Neuvoston direktiivin 91/250 4 artiklan a ja c alakohta)

4.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 91/250 – Tietokoneohjelmien oikeudellinen suoja – Rajoitusten alaiset toimet – Yksinomainen levitysoikeus – Poikkeukset – Tietokoneohjelman varmuuskappaleen tekeminen – Edellytykset – Suppea tulkinta – Lisensoidun käytetyn tietokoneohjelman kappaleen jälleenmyynti ei ole mahdollista ilman oikeudenhaltijan suostumusta

(Neuvoston direktiivin 91/250 4 artiklan a alakohta, 5 artiklan 2 kohta ja 9 artiklan 1 kohta)

5.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 91/250 – Tietokoneohjelmien oikeudellinen suoja – Erityiset suojatoimenpiteet – Tietokoneohjelmien laittomien kappaleiden hallussapito kaupallisia tarkoituksia ja myyntiä varten

(Neuvoston direktiivin 91/250 7 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta)

6.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 91/250 – Tietokoneohjelmien oikeudellinen suoja – Rajoitusten alaiset toimet – Yksinomainen kappaleenvalmistusoikeus – Poikkeukset – Tarpeellinen toisintaminen tietokoneohjelman käyttämiseksi sen aiotun tarkoituksen mukaisesti – Tietokoneohjelman kappaleen lataaminen oikeudenhaltijan internetsivustolta on tarpeellista toisintamista

(Neuvoston direktiivin 91/250 5 artiklan 1 kohta)

7.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 91/250 – Tietokoneohjelmien oikeudellinen suoja – Rajoitusten alaiset toimet – Ulottuvuus – Lisensoidun käytetyn tietokoneohjelman kappaleen jälleenmyynti – Hyväksyttävyys – Edellytykset – Kaikkien muiden hallussa olevien kappaleiden tuhoaminen – Alkuperäisen ostajan mahdollisuus luovuttaa uudelle ostajalle tämän ohjelman varmuuskappaleensa – Rajat – Oikeudenhaltijan suostumuksen tarpeellisuus – Uuden ostajan mahdollisuus ladata tietokoneohjelman kappale oikeudenhaltijan internetsivustolta – Tarpeellinen toisintaminen tietokoneohjelman käyttämiseksi sen aiotun tarkoituksen mukaisesti

(Neuvoston direktiivin 91/250 4 artiklan a ja c alakohta ja 5 artiklan 1 ja 2 kohta)

1.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 21 kohta)

2.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 22 kohta)

3.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 26–36 kohta)

4.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 37–44 kohta)

5.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 46 kohta)

6.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 48–50 kohta)

7.      Tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 91/250 4 artiklan a ja c alakohtaa ja 5 artiklan 1 ja 2 kohtaa on tulkittava siten, että vaikka rajoittamattomalla käyttölisenssillä varustetun tietokoneohjelman kappaleen alkuperäisellä ostajalla on oikeus jälleenmyydä käytettynä tämä kappale ja sen lisenssi seuraavalle ostajalle, hän ei sitä vastoin voi toimittaa tälle seuraavalle ostajalle tämän ohjelman omaa varmuuskappalettaan ilman oikeudenhaltijan lupaa, kun hänelle alun perin toimitetun kappaleen alkuperäinen aineellinen alusta on turmeltu, tuhottu tai kadonnut.

Tietokoneohjelman kappaleen laillisesti hankkineelta henkilöltä, jolla on tämän ohjelman rajoittamaton käyttölisenssi mutta jolla ei enää ole käytettävissään alkuperäistä aineellista alustaa, jolla tämä kappale oli hänelle alun perin toimitettu, koska hän on turmellut, tuhonnut tai kadottanut sen, ei voida pelkästään tästä syystä evätä kaikkia mahdollisuuksia jälleenmyydä käytettynä mainittu kappale kolmannelle henkilölle, koska direktiivin 91/250 4 artiklan c alakohdassa säädetyn levitysoikeuden raukeamisen tehokas vaikutus poistuisi.

Siten käytetyn tietokoneohjelman kappaleen rajoittamattoman käyttölisenssin laillisesti hankkineen henkilön täytyy voida ladata tämä ohjelma tekijänoikeuden haltijan internetsivustolta, koska tällainen lataaminen merkitsee tietokoneohjelman tarpeellista toisintamista, jonka avulla hän voi käyttää tätä ohjelmaa sen aiotun tarkoituksen mukaisesti.

Tietokoneohjelman kappaleen, jonka osalta tekijänoikeuden haltijan levitysoikeus on rauennut direktiivin 91/250 4 artiklan c alakohdan mukaisesti, alkuperäisen ostajan, joka jälleenmyy sen käytettynä, on kuitenkin tehtävä hallussaan olevat kappaleet käyttökelvottomiksi jälleenmyyntihetkellä välttääkseen loukkaamasta mainitun direktiivin 4 artiklan a alakohdassa säädettyä tekijänoikeuden haltijan yksinoikeutta tietokoneohjelmansa toisintamiseen.

(ks. 53–55 ja 57 kohta sekä tuomiolauselma)