Language of document : ECLI:EU:C:2016:762

Zadeva C‑166/15

Kazenski postopek

zoper

Aleksandra Ranksa
in

Jurijsa Vasiļevičsa

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija)

„Predhodno odločanje – Intelektualna lastnina – Avtorska pravica in sorodne pravice – Direktiva 91/250/EGS – Člen 4(a) in (c) – Člen 5(1) in (2) – Direktiva 2009/24/ES – Člen 4(1) in (2) – Člen 5(1) in (2) – Pravno varstvo računalniških programov – Prodaja ,rabljenih‘ kopij računalniških programov na neoriginalnih materialnih nosilcih – Izčrpanje pravice do distribuiranja – Izključna pravica do reprodukcije“

Povzetek – Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 12. oktobra 2016

1.        Vprašanja za predhodno odločanje – Pristojnost nacionalnega sodišča – Presoja potrebnosti in upoštevnosti postavljenih vprašanj

(člen 267 PDEU)

2.        Vprašanja za predhodno odločanje – Dopustnost – Meje – Očitno neupoštevna vprašanja in hipotetična vprašanja, postavljena v kontekstu, ki izključuje koristen odgovor

(člen 267 PDEU)

3.        Približevanje zakonodaj – Avtorska pravica in sorodne pravice – Direktiva 91/250 – Pravno varstvo računalniških programov – Dejanja, za katera je potrebno dovoljenje – Izključna pravica do distribucije – Izčrpanje pravice do distribuiranja kopije računalniškega programa – Pogoji – Prodaja kopije v Uniji s strani imetnika pravice – Široka razlaga – Nadaljnja prodaja rabljene kopije računalniškega programa z licenco – Vključitev

(Direktiva Sveta 91/250, člen 4, od (a) do (c))

4.        Približevanje zakonodaj – Avtorska pravica in sorodne pravice – Direktiva 91/250 – Pravno varstvo računalniških programov – Dejanja, za katera je potrebno dovoljenje – Izključna pravica do reprodukcije – Izjeme – Izdelava varnostne kopije računalniškega programa – Pogoji – Ozka razlaga – Nadaljnja prodaja rabljene kopije računalniškega programa z licenco – Izključitev ob neobstoju dovoljenja imetnika pravice

(Direktiva Sveta 91/250, členi 4(a), 5(2) in 9(1))

5.        Približevanje zakonodaj – Avtorska pravica in sorodne pravice – Direktiva 91/250 – Pravno varstvo računalniških programov – Posebni ukrepi varstva – Posedovanje nezakonitih kopij računalniškega programa za komercialne namene in njihovo dajanje v promet

(Direktiva Sveta 91/250, člen 7(1)(a) in (b))

6.        Približevanje zakonodaj – Avtorska pravica in sorodne pravice – Direktiva 91/250 – Pravno varstvo računalniških programov – Dejanja, za katera je potrebno dovoljenje – Izključna pravica do reprodukcije – Izjeme – Reprodukcija, ki je potrebna za uporabo računalniškega programa v skladu z njegovim namenom – Prenos kopije računalniškega programa s spletnega mesta imetnika pravice – Vključitev

(Direktiva Sveta 91/250, člen 5(1))

7.        Približevanje zakonodaj – Avtorska pravica in sorodne pravice – Direktiva 91/250 – Pravno varstvo računalniških programov – Dejanja, za katera je potrebno dovoljenje – Obseg – Nadaljnja prodaja rabljene kopije računalniškega programa z licenco – Dopustnost – Pogoji – Uničenje vseh drugih kopij, s katerimi razpolaga – Možnost, da prvotni pridobitelj naslednjemu pridobitelju da svojo varnostno kopijo tega programa – Meje – Nujnost dovoljenja imetnika pravice – Možnost, da naslednji pridobitelj prenese kopijo računalniškega programa s spletnega mesta imetnika pravice – Reprodukcija, ki je potrebna za uporabo računalniškega programa v skladu z njegovim namenom

(Direktiva Sveta 91/250, člena 4(a) in (c) ter 5(1) in (2))

1.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 21.)

2.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 22.)

3.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 26 do 36.)

4.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 37 do 44.)

5.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 46.)

6.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 48 do 50.)

7.      Člena 4(a) in (c) ter 5(1) in (2) Direktive 91/250 o pravnem varstvu računalniških programov je treba razlagati tako, da lahko prvotni pridobitelj kopije računalniškega programa s pripadajočo licenco za neomejeno uporabo kopijo in svojo licenco proda kot rabljeni naslednjemu pridobitelju, če pa je bil originalni materialni nosilec, ki mu je bil sprva izročen, poškodovan, uničen ali založen, temu naslednjemu pridobitelju brez dovoljenja imetnika pravice ne sme dobaviti svoje varnostne kopije tega programa.

Zakoniti pridobitelj kopije računalniškega programa, ki ima licenco za neomejeno uporabo tega programa, vendar nima več originalnega materialnega nosilca, na katerem mu je bila ta kopija sprva dobavljena, ker ga je poškodoval, uničil ali založil, namreč samo zaradi tega ne more biti prikrajšan za možnost, da to kopijo kot rabljeno kopijo proda tretji osebi, saj bi se s tem pravilu o izčrpanju pravice do distribuiranja iz člena 4(c) Direktive 91/250 odvzel polni učinek.

Zato mora imeti zakoniti pridobitelj licence za neomejeno uporabo kopije rabljenega računalniškega programa možnost, da ta program s spletnega mesta imetnika avtorske pravice prenese, pri čemer ta prenos pomeni reprodukcijo računalniškega programa, ki je potrebna za to, da lahko ta program uporablja v skladu z njegovim namenom.

Vendar mora prvotni pridobitelj kopije računalniškega programa, za katero je pravica do distribuiranja imetnika avtorske pravice v skladu členom 4(c) Direktive 91/250 izčrpana, ki to kopijo proda naprej kot rabljeno kopijo, vse kopije, s katerimi razpolaga, narediti neuporabne takoj, ko kopijo proda, da ne bi kršil izključne pravice tega imetnika do reproduciranja njegovega računalniškega programa iz člena 4(a) te direktive.

(Glej točke od 53 do 55 in 57 ter izrek.)