Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Napoli (Itálie) dne 17. ledna 2013 - Mascolo v. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(Věc C-22/13)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Napoli

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Raffaella Mascolo

Žalované: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Předběžné otázky

Představuje právní rámec v oblasti školství, [který umožňuje uzavírat s týmž pedagogickým pracovníkem po sobě jdoucí smlouvy na dobu určitou bez možnosti návaznosti, někdy v neomezeném počtu, a to i v případech pokrytí trvalých personálních potřeb), rovnocenné opatření ve smyslu ustanovení 5 směrnice 1999/70/ES2?

Kdy je třeba mít za to, že pracovní poměr je výkonem "státní" služby ve smyslu ustanovení 5 směrnice 1999/70/ES, a zejména ve smyslu výrazu "specifická odvětví nebo kategorie zaměstnanců", což tedy může odůvodňovat odlišné důsledky oproti důsledkům plynoucím ze soukromoprávních pracovních poměrů?

Zahrnuje pojem pracovní podmínky podle ustanovení 4 směrnice 1999/70/ES, při zohlednění vysvětlení obsažených v čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 2000/78/ES4 a v čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2006/54/ES, důsledky protiprávního ukončení pracovního poměru? Je v případě kladné odpovědi na předchozí otázku možné rozdíl mezi důsledky, které vnitrostátní právní předpisy běžně pojí s protiprávním ukončením pracovního poměru, podle toho, zda se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, odůvodnit podle ustanovení 4?

Je na základě zásady loajální spolupráce zakázáno, aby stát v řízení o předběžné otázce týkající se výkladu popsal Soudnímu dvoru Evropské unie vnitrostátní právní rámec způsobem, který vědomě neodpovídá skutečnosti, a je soud v případě neexistence jiného výkladu vnitrostátního práva, který by též splňoval povinnosti vyplývající z členství v Evropské unii, povinen vykládat vnitrostátní právní předpisy, pokud je to možné, v souladu s výkladem, který podal daný stát?

Je uvedení předpokladů, za nichž se pracovní smlouva na dobu určitou může přeměnit na pracovní smlouvu na dobu neurčitou, jednou z podmínek vztahujících se na pracovní smlouvu nebo pracovní poměr, které stanoví směrnice 91/533/EHS, a zejména její čl. 2 odst. 1 a odst. 2 písm. e)?

Je v případě kladné odpovědi na předchozí otázku změna právních předpisů se zpětnou účinností, která zaměstnancům nezaručuje možnost uplatnit jejich práva vyplývající ze směrnice, a sice dodržení pracovních podmínek stanovených v aktu o přijetí do pracovního poměru, v rozporu s čl. 8 odst. 1 směrnice 91/533/EHS a cíli stanovenými touto směrnicí, zejména v druhém bodě jejího odůvodnění?

____________

1 - Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, Úř. věst. L 175, s. 43; Zvl. vyd. 05/03, s. 368.

2 - Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, Úř. věst. L 303, Zvl. vyd. 05/04, s. 79.

3 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění), Úř. věst. L 204, s. 23.

4 - Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru, Úř. věst. L 288, s. 32; Zvl. vyd. 05/02, s. 3.