Language of document :

2013 m. sausio 17 d. Tribunale di Napoli (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Mascolo prieš Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(Byla C-22/13)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Napoli

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Raffaella Mascolo

Atsakovė: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar teisės aktai, kuriais reglamentuojamas mokyklų sektorius [pagal kuriuos leidžiama su tuo pačiu mokytoju paeiliui sudaryti neribotą skaičių terminuotų sutarčių, net tuo atveju, kai norima tenkinti nuolatinius su darbuotojais susijusius poreikius], yra lygiavertė priemonė, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 1999/70/EB2 [priedo] 5 punktą?

2.    Kokiais atvejais reikia laikyti, kad darbo santykiai priskirtini "valstybės tarnybai" Direktyvos 1999/70/EB [priedo] 5 punkto taikymo tikslais, o ypač atsižvelgiant į žodžių junginį "konkrečių sektorių ir (arba) darbuotojų kategorijos", ir todėl gali pateisinti kitokias, nei privačių darbo santykių atveju, pasekmes?

3.    Ar, atsižvelgiant į paaiškinimus, pateiktus Direktyvos 2000/78/EB4 3 straipsnio 1 dalies c punkte ir Direktyvos 2006/54/EB 14 straipsnio 1 dalies c punkte, Direktyvos 1999/70/EB [priedo] 4 punkte įtvirtinta darbo sąlygų sąvoka taip pat apima neteisėto darbo santykių nutraukimo pasekmes? Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar pagal 4 punktą galima pateisinti vidaus teisėje numatytas skirtingas įprastų neteisėto neterminuotų ir terminuotų darbo santykių nutraukimo pasekmes?

4.    Ar, remiantis lojalaus bendradarbiavimo principu, vykstant procesui dėl prejudicinio sprendimo dėl išaiškinimo priėmimo Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, valstybei draudžiama sąmoningai nurodyti tikrovės neatitinkantį vidaus teisinį pagrindą, ir tuo atveju, jei nėra kito vidaus teisės aiškinimo, kuris atitiktų įsipareigojimus, prisiimtus dėl narystės Europos Sąjungoje, teismas, jeigu įmanoma, turi aiškinti vidaus teisę remdamasis valstybės pateiktu aiškinimu?

5.    Ar prie Direktyvoje 91/533/EEB, visų pirma jos 2 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies e punkte numatytų galiojančių darbo sutarties ar darbo santykių sąlygų priskiriamas nurodymas atvejų, kai terminuota darbo sutartis gali būti pakeista į neterminuotą darbo sutartį?

6.    Jei atsakymas į pirmesnį klausimą būtų teigiamas, ar atgaline data iš dalies pakeistas teisinis pagrindas, pagal kurį samdomam darbuotojui nėra užtikrinama galimybė remtis iš direktyvos išplaukiančiomis teisėmis, t. y. kad būtų laikomasi įdarbinimo dokumente nurodytų darbo sąlygų, prieštarauja Direktyvos 91/533/EEB 8 straipsnio 1 daliai ir Direktyvos 91/533/EEB tikslams, nurodytiems visų pirma jos 2 "konstatuojamojoje dalyje"?

____________

1 - 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).

2 - 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79).

3 - 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija) (OL L 204, p. 23).

4 - 1991 m. spalio 14 d. Tarybos direktyva 91/533/EEB dėl darbdavio pareigos informuoti darbuotojus apie galiojančias sutarties arba darbo santykių sąlygas (OL L 288, p. 32; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 2 t., p. 3).