Language of document :

Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 26 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Napoli, Corte costituzionale - Italien) – Raffaella Mascolo (C-22/1 Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari mot Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13)

(Förenade målen C-22/13, C-61/13 – C-63/13 och C-418/13)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Socialpolitik – Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP – På varandra följande visstidsanställningskontrakt – Undervisning – Offentlig sektor – Vikariat för tjänster som är vakanta och lediga i väntan på att uttagningsprov ska slutföras – Klausul 5.1 – Bestämmelser som förhindrar missbruk som uppstår genom användandet av visstidsanställningskontrakt – Begreppet objektiva grunder som motiverar sådana kontrakt – Sanktionsåtgärder – Förbud mot omvandling till anställningsförhållande som gäller tills vidare – Avsaknad av rätt till skadestånd)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Napoli, Corte costituzionale

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13), Fortuna Russo (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari (C-418/13)

Svarande: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C-22/13, C-61/13, C-62/13), Comune di Napoli (C-63/13), Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13)

Ytterligare deltagare i rättegången: Federazione Gilda-Unams, Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL), Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), C‑22/13, C‑61/13 à C‑62/13DomslutKlausul 5.1 i ramavtalet om visstidsarbete, som ingicks den 18 mars 1999 och som är bilagt rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE

rbud mot

omvandling till anställningsförhållande som gäller tills vidare – Avsaknad av rätt till skadestånd)Rättegångsspråk: italienskaHänskjutande domstolTribunale di Napoli, Corte costituzionaleParter i målet vid den nationella domstolenSökande: Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13), Fortuna Russo (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari (C-418/13)Svarande: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C-22/13, C-61/13, C-62/13), Comune di Napoli (C-63/13), Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13)Ytterligare deltagare i rättegången: Federazione Gilda-Unams, Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL), Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), C‑22/13, C‑61/13 à C‑62/13DomslutKlausul 5.1 i ramavtalet om visstidsarbete, som ingicks den 18 mars 1999 och som är bilagt rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP, ska tolkas så, att den utgör hinder för nationella bestämmelser, såsom de som är aktuella i de nationella målen, enligt vilka det i väntan på att uttagningsprov slutförs för att rekrytera fast anställd personal för tjänstgöring i skolor som drivs av staten är tillåtet att förnya visstidsanställningskontrakt för att tillsätta tjänster för lärare, teknisk personal, administrativ personal och hjälppersonal som är vakanta och lediga, utan att det anges någon bestämd tidsplan för genomförandet av uttagningsproven och samtidigt som all möjlighet utesluts för sådan personal att erhålla ersättning för den skada som de eventuellt åsamkats på grund av sådan förnyelse av kontrakten. Med förbehåll för de hänskjutande domstolarnas kontroll ger dessa bestämmelser nämligen inte några objektiva och klara kriterier för bedömningen av huruvida förnyelsen av ett sådant kontrakt i realiteten sker för att tillgodose ett verkligt behov, huruvida den är av en sådan beskaffenhet att det eftersträvade målet kan uppnås och huruvida den är nödvändig för att upp