Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tyskland) den 4. august 2021 – TX mod Bundesrepublik Deutschland

(Sag C-481/21)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parter i hovedsagen

Sagsøger: TX

Sagsøgt: Bundesrepublik Deutschland

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 15, stk. 3 og 1, sammenholdt med artikel 14, i direktiv (EU) 2016/680 1 , set i lyset af artikel 54 i samme direktiv, fortolkes således, at denne bestemmelse tillader en national ordning,

a)    hvorefter det i tilfælde af et fælles ansvar for en databehandling ikke er et krav, at der oplyses om det organ, som er den egentlige dataansvarlige for de opbevarede oplysninger, og

b)    som desuden tillader, at en ret ikke gives nogen materiel begrundelse for afslaget på indsigt?

Såfremt spørgsmål 1a og 1b skal besvares bekræftende, er artikel 15, stk. 3 og 1, i direktiv 2016/680 da forenelig med adgangen til effektive retsmidler i henhold til chartrets 1 artikel 47, selv om retten derved berøves muligheden for

a)    i overensstemmelse med de nationale processuelle regler i en procedure bestående af flere trin at adcitere den anden berørte og reelt dataansvarlige myndighed, som skal give sin tilslutning til, at der gives indsigt, og

b)    at foretage en materiel kontrol af, om betingelserne for at give afslag på indsigt er opfyldt og er blevet anvendt korrekt af den myndighed, der har givet afslag på indsigt?

Udgør afslaget på indsigt og dermed på et effektivt retsmiddel i henhold til chartrets artikel 47 et ulovligt indgreb i erhvervsfriheden i henhold til chartrets artikel 15, når de opbevarede oplysninger anvendes til at udelukke en registreret fra en ønsket beskæftigelse på grund af en formodet sikkerhedsrisiko?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27.4.2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT 2016, L 119, s. 89).

1     EUT 2012, C 326, s. 391.