Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) la 4 august 2021 – TX/Republica Federală Germania

(Cauza C-481/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgerichts Wiesbaden

Părțile din procedura principală

Reclamant: TX

Pârâtă: Republica Federală Germania, reprezentată de Bundeskriminalamt

Întrebările preliminare

Articolul 15 alineatul (3) și alineatul (1) coroborat cu articolul 14 din Directiva (UE) 2016/6801 trebuie interpretat din perspectiva articolului 54 din această directivă în sensul că nu se opune unei reglementări naționale

a)    potrivit căreia, în cazul responsabilității comune pentru prelucrarea datelor, nu trebuie precizată entitatea responsabilă în mod concret pentru datele stocate și

b)    care permite, în plus, ca unei instanțe să nu i se prezinte motivele de fond pentru refuzul accesului?

Dacă răspunsurile la prima întrebare litera (a) și (b) sunt afirmative, articolul 15 alineatul (3) și alineatul (1) din Directiva 2016/680 este compatibil cu dreptul la o cale de atac judiciară efectivă prevăzut de articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene1 , chiar dacă astfel nu i se permite instanței

a)    potrivit prevederilor procedurale naționale, să introducă în cauză, într-o procedură administrativă desfășurată în mai multe etape, și alte autorități interesate, responsabile în mod efectiv și care trebuie să își exprime acordul cu privire la furnizarea informațiilor și

b)    să verifice, din punct de vedere al conținutului, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru refuzul accesului și dacă acestea au fost aplicate corect de către autoritatea care refuză accesul?

Prin refuzul accesului și astfel al unei căi de atac judiciare efective prevăzute de articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale, este afectată libertatea de alegere a ocupației potrivit articolului 15 din Carta drepturilor fundamentale dacă informațiile stocate pot fi utilizate pentru a exclude o persoană vizată de la activitatea pe care intenționează să o exercite ca urmare a unui presupus risc de securitate?

____________

1     Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L, 4.5.2016, p. 119).

1     JO 2012, C 326, p. 391.