Language of document :

Жалба, подадена на 19 октомври 2009 г. - Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI)/Комисия на Европейските общности

(Дело T-421/09)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI) (Aтина, Гърция) (представител: адв. P. Anestis, aдвокат)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

да се отмени обжалваното решение,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

На 5 март 2008 г. Комисията издава Решение C (2008) 824 относно предоставянето от Република Гърция в полза на Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (наричано по-нататък "жалбоподателят") и запазването в сила на привилегирован достъп до експлоатиране на лигнитни въглища, в което решение тя приема, че Република Гърция е нарушила член 86, параграф 1 EО във връзка с член ЕО, като предоставя в полза на жалбоподателя и запазва в сила привилегирован достъп до експлоатиране на лигнитни въглища в Гърция, чрез което създава неравни възможности за предприятията по отношение на достъпа до първични горива за производството на електроенергия и дава възможност на жалбоподателя да поддържа или да укрепи своето господстващо положение на пазар на електроенергия на едро.

Жалбоподателят оспорва това решение с жалба за отмяна, подадена до Първоинстанционния съд на Европейските общности, заведена под номер T-169/08, която е висяща.

С настоящата жалба се цели отмяната на основание на член 230, параграф 4 EО на Решение C (2009) 6244 на Комисията от 4 август 2009 г. (наричано по-нататък "обжалваното решение") "за определяне на специалните мерки за коригиране на антиконкурентните последици, установени с Решение на Комисията от 5 март 2008 г. относно предоставянето и поддържането в сила от страна на Република Гърция на права в полза на Public Power Corporation S.A. [Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E] за експлоатиране на лигнитни въглища."

Съгласно първото основание за обжалване жалбоподателят изтъква, че Комисията допуска грешка при прилагане на правото както и явна грешка при преценката на фактите, защото определя неправилно релевантните пазари, като не взима предвид обстоятелството, че други годни да заместят лигнитните въглища горива, като природният газ, са в конкуренция с добитите лигнитни въглища във връзка с производството на електроенергия и следователно попадат в един и същ пазар; от друго страна, тя неправилно оценява географското измерение на пазара за снабдяване с лигнитни въглища за производство на електроенергия в Гърция и следователно пазарът за снабдяване с лигнитни въглища се разпростира върху зона, по-обширна от Балканите.

Съгласно второто основание за обжалване жалбоподателят смята, че обжалваното решение е опорочено поради грешка при прилагане на правото и явна грешка при преценка на фактите, що се отнася до необходимостта от налагане на корективни мерки. На първо място, жалбоподателят изтъква, че Комисията допуска грешка, защото с цел определянето на корективните мерки не взима предвид посочените във връзка с решението от март 2008 г. правни и фактически доводи в административното производство и в производството по отмяна. На второ място, жалбоподателят изтъква, че Комисията неоснователно отхвърля важни нови документи, представени от DEI във връзка с допълнителното отваряне на пазара на едро за снабдяване с електроенергия, по съображения че не съставляват нови съществени обстоятелства. На трето място, според жалбоподателя обжалваното решение се основава на неточно изчисление на количествата лигнитни въглища, доставени на конкурентите с цел да се коригира нарушението, което се твърди.

Съгласно третото основание за обжалване жалбоподателят изтъква, че обжалваното решение не отговаря на изискванията за мотивиране, но повтаря само и то по обобщен начин, някои от доводите, изложени в хода на административното производство, без обаче да ги отхвърля. Също така мотивите на решението относно географското измерение на пазара на лигнитни въглища не позволяват на адресата на решението да разбере окончателните изводи на ответника. Най-накрая, според доводите на жалбоподателя решението не обосновава причината, поради която е счетено, че 40 % е стойността на необходимият процент от известни залежи на лигнитни въглища, които могат да бъдат добити, до които трябва да имат достъп конкурентите на DEI.

Най-накрая, съгласно четвъртото основание за отмяна жалбоподателят изтъква, че обжалваното решение накърнява принципите на свобода на договарянето и на пропорционалност. Доколкото решението налага на частните предприятия, които ще придобият в бъдеще, посредством процедура за предоставяне на права за експлоатиране на находищата в регионите Drama, Elassona, Vegora и Vevi, забраната да се продават на DEI количества лигнитни въглища, автоматично и по несъразмерен начин ограничава свободата на договаряне на жалбоподателя и на третите лица. Освен това, с оглед на важния развой, който свидетелства за постепенното отваряне на гръцкия пазар на електроенергия, изключването на DEI от участие в процедурите за предоставяне на нови права за експлоатиране на лигнитни въглища и неоснователното ограничаване на дейността му като предприятие съставляват мерки, които не са необходими и които са несъразмерни по отношение на нарушението, което се твърди.

____________