Language of document :

Žaloba podaná dne 19. října 2009 - Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI) v. Komise Evropských společenství

(Věc T-421/09)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A. E. (DEI) (Atény, Řecko) (zástupce: P. Anestis, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dne 5. března 2008 Komise přijala rozhodnutí K(2008) 824 týkající se poskytnutí nebo zachování práv na těžbu hnědého uhlí pro společnost Dimosia Epikhirisi Ilektrismou A.E. (dále jen "žalobkyně") Řeckou republikou, kterým Komise shledala, že Řecká republika porušila čl. 86 odst. 1 ES, ve spojení s článkem 82 ES, tím, že přiznala a zachovává preferenční práva ve prospěch žalobkyně na těžbu hnědého uhlí v Řecku, čímž tak vytváří situaci nerovných příležitostí mezi hospodářskými subjekty co se týče přístupu k primárním palivům pro účely výroby elektřiny a umožňuje žalobkyni zachovat nebo posílit její dominantní postavení na velkoobchodním trhu s elektřinou.

Žalobkyně napadla toto rozhodnutí žalobou na neplatnost u Soudu prvního stupně Evropských společenství, která byla zapsána do rejstříku pod číslem věci T-169/08 a která je projednávána.

Projednávaná žaloba směřuje ke zrušení rozhodnutí Komise K(2009) 6244 ze dne 4. srpna 2009 (dále jen "napadené rozhodnutí") na základě čl. 230 odst. 4 ES, "kterým se stanoví specifická opatření k nápravě protisoutěžních účinků protiprávního jednání uvedeného v rozhodnutí Komise ze dne 5. března 2008 o poskytnutí nebo zachování práv na těžbu hnědého uhlí pro společnost Public Power Corporation S.A. [Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A. E. ] Řeckou republikou".

Prvním žalobním důvodem směřujícím ke zrušení žalobkyně poukazuje na to, že se Komise dopustila nesprávného právního posouzení, jakož i zjevně nesprávného posouzení skutkového stavu, neboť jednak nesprávně vymezila relevantní trhy, přičemž nevzala v úvahu skutečnost, že pro výrobu elektřiny čelí vytěžené hnědé uhlí konkurenci jiných paliv, jako je zemní plyn, která mohou nahradit hnědé uhlí, a tudíž spadají do téhož trhu; a jednak nesprávně posoudila zeměpisný rozsah trhu dodávek hnědého uhlí v Řecku pro výrobu elektřiny, a v důsledku toho se trh dodávek hnědého uhlí rozšiřuje na rozsáhlejší oblast Balkánu.

Druhým žalobním důvodem směřujícím ke zrušení žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí je stiženo nesprávným právním posouzením, jakož i zjevně nesprávným posouzením skutkového stavu co se týče nezbytnosti uložit nápravná opatření. Zaprvé žalobkyně tvrdí, že se Komise dopustila chyby, neboť pro stanovení nápravných opatření nevzala v úvahu právní argumenty a skutečnosti uvedené ve správním řízení a v řízení směřujícím ke zrušení, která se týkala rozhodnutí z března 2008. Zadruhé žalobkyně tvrdí, že Komise neprávem odmítla důležité nové poznatky předložené společností DEI týkající se dalšího otevření velkoobchodních dodávek elektřiny na trhu z důvodu, že nepředstavovaly nové podstatné skutečnosti. Zatřetí je podle žalobkyně napadené rozhodnutí založeno na chybném výpočtu množství hnědého uhlí, které musí být dodáno konkurentům, aby bylo údajné porušení napraveno.

Třetím žalobním důvodem směřujícím ke zrušení žalobkyně poukazuje na to, že napadené rozhodnutí nerespektuje pravidla odůvodnění, avšak pouze souhrnně opakuje některé argumenty, které žalobkyně uplatnila během správního řízení, aniž by je však popřelo. Stejně tak důvody rozhodnutí týkající se zeměpisného rozměru trhu s hnědým uhlím neumožňují příjemci rozhodnutí pochopit závěry žalované v tomto bodě. Konečně podle argumentů žalobkyně rozhodnutí neodůvodňuje, proč je 40 % považováno za nezbytné procento známých využitelných zásob hnědého uhlí, ke kterému musejí mít konkurenti DEI přístup.

Konečně čtvrtým žalobním důvodem směřujícím ke zrušení žalobkyně poukazuje na to, že napadené rozhodnutí porušuje zásady smluvní svobody a proporcionality. Jelikož rozhodnutí ukládá soukromým podnikům, které v budoucnu nabudou prostřednictvím nabídkových řízení užívací práva k ložiskům v regionech Drama, Elassona, Vegora a Vevi, zákaz prodat společnosti DEI množství vytěženého hnědého uhlí, bez dalšího a nepřiměřeně omezuje smluvní svobodu žalobkyně a třetích osob. Mimoto s ohledem na důležitý vývoj, který ukazuje postupné otevírání řeckého trhu s elektřinou, vyloučení společnosti DEI z nabídkového řízení, jehož předmětem je udělení všech nových práv k hnědému uhlí a neodůvodněné omezení její činnosti jakožto podniku představuje opatření, která nejsou nezbytná a která jsou nepřiměřená ve vztahu k údajnému porušení.

____________