Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 19. oktobrī - DEI/Komisija

(lieta T-421/09)

Tiesvedības valoda - grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A. E. (DEI), Atēnas (Grieķija) (pārstāvis - P. Anestis, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt lēmumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

2008. gada 5. martā Komisija pieņēma Lēmumu C(2008) 824 par lignīta ieguves tiesību piešķiršanu, ko Grieķijas Republika piešķīrusi Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (turpmāk tekstā - "prasītāja"), vai par šo tiesību saglabāšanu, kurā tā atzina, ka Grieķijas Republika ir pārkāpusi EKL 86. panta 1. punktu, skatot to kopā ar EKL 82. pantu, piešķirdama un saglabājot prasītājai priviliģētas tiesības lignīta ieguvei Grieķijā, tādējādi radot nevienlīdzīgu situāciju uzņēmumu starpā attiecībā uz pieeju primārajai degvielai elektroenerģijas ražošanai un ļaujot prasītājai saglabāt vai nostiprināt tās dominējošo stāvokli elektroenerģijas vairumapgādes tirgū.

Prasītāja ir apstrīdējusi šo lēmumu, ceļot prasību par tiesību akta atcelšanu Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā, kas reģistrēta ar lietas numuru T-169/08 un kas šobrīd tiek izskatīta.

Šīs prasības mērķis ir saskaņā ar EKL 230. panta 4. punktu panākt Komisijas 2009. gada 4. augusta Lēmuma C(2009) 6244 "par konkrētu pasākumu veikšanu, lai novērstu pret konkurenci vērstās sekas, kas konstatētas Komisijas 2008. gada 5. marta lēmumā par lignīta ieguves tiesību piešķiršanu, ko Grieķijas Republika piešķīrusi Public Power Corporation S.A. [Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E.], vai par šo tiesību saglabāšanu" (turpmāk tekstā - "apstrīdētais lēmums"), atcelšanu.

Saskaņā ar pirmo atcelšanas pamatu prasītāja norāda, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, kā arī acīmredzamu kļūdu faktu novērtējumā, jo, pirmkārt, tā ir kļūdaini definējusi attiecīgos tirgus, neņemdama vērā, ka elektroenerģijas ražošanā ar lignītu konkurē arī citas degvielas, kas var aizstāt lignītu, kā, piemēram, dabas gāze, kas līdz ar to arī veido šo pašu tirgu; otrkārt, tā ir nepareizi novērtējusi lignīta ieguves tirga Grieķijā ģeogrāfisko apmēru elektroenerģijas ražošanai un līdz ar to lignīta piegādes tirgū ietilpst lielāka Balkānu valstu daļa.

Saskaņā ar otro atcelšanas pamatu prasītāja apgalvo, ka apstrīdētais lēmums ietver kļūdu tiesību piemērošanā un acīmredzamu kļūdu faktu novērtējumā attiecībā uz korekcijas pasākumu nepieciešamību. Pirmkārt, prasītāja norāda, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdu, jo, nosakot korekcijas pasākumus, nav ņēmusi vērā administratīvās procedūras un tiesību akta atcelšanas procedūras laikā saistībā ar 2008. gada marta lēmumu izvirzītos juridiskos argumentus un faktus. Otrkārt, prasītāja norāda, ka Komisija ir kļūdaini noraidījusi nozīmīgus DEI no jauna iesniegtos apsvērumus attiecībā uz elektroenerģijas vairumapgādes tirgus talāku atvēršanu, pamatojoties uz to, ka tie nav būtiski jauni fakti. Treškārt, prasītāja uzskata, ka apstrīdētais lēmums ir balstīts uz kļūdainu tā lignīta daudzuma noteikšanu, kas jāpiegādā konkurentiem iespējamā pārkāpuma novēršanai.

Trešā atcelšanas pamata ietvaros prasītāja apgalvo, ka apstrīdētais lēmums neatbilst pamatojumam noteiktajām prasībām, bet tikai kopsavilkuma veidā atkārto dažus no prasītājas administratīvās procedūras laikā izvirzītajiem argumentiem, tomēr nesniedzot to atspēkojumu. Tāpat lēmumā ietvertie apsvērumi attiecībā uz lignīta tirgus ģeogrāfisko apmēru neļauj šī lēmuma adresātam saprast atbildētājas galīgos secinājumus šajā jautājumā. Visbeidzot, prasītāja apgalvo, ka lēmumā nav norādīts pamatojums tam, kādēļ procentuālais īpatsvars 40 % apmērā tika atzīts par to zināmo apsaimniekojamo lignīta rezervju apmēru, kam jābūt pieejamam DEI konkurentiem.

Visbeidzot, saskaņā ar ceturto atcelšanas pamatu prasītāja apgalvo, ka apstrīdētais lēmums pārkāpj līgumtiesiskās brīvības un samērīguma principus. Tiktāl, ciktāl privātajiem uzņēmumiem, kas nākotnē konkursa rezultātā iegūs ieguves tiesības Drama, Elassona, Vegora un Vevi reģionos, lēmumā ir paredzēts aizliegums pārdot DEI iegūto lignītu, tas automātiski un nesamērīgi ierobežo prasītājas un trešo personu līgumtiesisko brīvību. Turklāt, ņemot vērā ievērojamo attīstību, kas radusies Grieķijas elektroenerģijas tirgus pakāpeniskas atvēršanas rezultātā, DEI izslēgšana no konkursa procedūrām attiecībā uz visu jauno tiesību uz lignīta ieguvi piešķiršanu un nepamatotā tās darbības ierobežošana, ir pasākumi, kas nav nepieciešami un kas ir nesamērīgi ar iespējamo pārkāpumu.

____________