Language of document :

Tožba, vložena 19. oktobra 2009 - Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI) proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva T-421/09)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI) (Atene, Grčija) (zastopnik: P. Anestis, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Odločba naj se razglasi za nično;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija je 5. marca 2008 sprejela odločbo C(2008) 824 o dodelitvi ali ohranjanju v veljavi pravic za pridobivanje lignita v korist Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (v nadaljevanju: tožeča stranka) s strani Helenske republike, v kateri je presodila, da je Helenska republika kršila člen 86(1) ES v povezavi s členom 82 ES s tem, da je tožeči stranki dodelila in ohranjala prednostno pravico do izkoriščanja lignita v Grčiji in ohranjala njen položaj ter tako ustvarila neenake možnosti za gospodarske subjekte v zvezi z dostopom do primarnih goriv za proizvodnjo električne energije in tožeči stranki omogočila, da ohranja ali okrepi prevladujoči položaj pri grosistični dobavi električne energije.

Tožeča stranka je zoper to odločbo vložila pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti ničnostno tožbo, ki je vpisana pod opravilno številko T-169/08, postopek pa poteka.

S to tožbo se želi na podlagi člena 230(4) ES doseči razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 4. avgusta 2009 C(2009) 6244 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) "o uvedbi posebnih ukrepov za odpravo protikonkurenčnih učinkov kršitve, ugotovljene v odločbi Komisije z dne 5. marca 2008 o dodelitvi ali ohranjanju v veljavi pravic v korist Public Power Corporation S.A. [Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E] za pridobivanje lignita s strani Helenske republike".

V okviru prvega razloga za razglasitev ničnosti tožeča stranka navaja, da je Komisija napačno uporabila pravo in storila očitno napako pri presoji dejanskega stanja, kajti, prvič, napačno je opredelila upoštevne trge, saj ni upoštevala dejstva, da se lahko pri proizvodnji električne energije lignit nadomesti z drugimi gorivi - kot je zemeljski plin - ki konkurirajo pridobljenemu lignitu in zato spadajo na isti trg; drugič, nepravilno je ocenila geografske razsežnosti trga dobave lignita v Grčiji za proizvodnjo električne energije in, posledično, se trg dobave lignita razteza na širše območje Balkana.

V okviru drugega razloga za razglasitev ničnosti tožeča stranka meni, da je bilo v izpodbijani odločbi glede nujnosti naložitve popravnih ukrepov napačno uporabljeno pravo in storjena očitna napaka pri presoji dejanskega stanja. Prvič, tožeča stranka navaja, da je Komisija storila napako, ker pri določitvi popravnih ukrepov ni upoštevala pravnih utemeljitev in dejanskega stanja iz upravnega postopka in postopka za razglasitev ničnosti v zvezi z odločbo iz marca 2008. Drugič, tožeča stranka navaja, da je Komisija neupravičeno zavrnila pomembne nove informacije o dodatnem odprtju grosističnega trga dobave električne energije, ki jih je predstavila družba DEI, z obrazložitvijo, da ne predstavljajo novih bistvenih dejstev. Tretjič, po mnenju tožeče stranke izpodbijana odločba temelji na napačnem izračunu količin lignita, ki se morajo dobaviti konkurentom, da bi se odpravile posledice zatrjevane kršitve.

V okviru tretjega razloga za razglasitev ničnosti tožeča stranka navaja, da izpodbijana odločba ne zadosti pravilom obrazložitve, temveč le ponovi in povzame določene trditve, ki jih je tožeča stranka podrobneje predstavila v upravnem postopku, vendar ne da bi jih ovrgla. Poleg tega obrazložitev odločbe glede geografske razsežnosti trga lignita naslovniku odločbe ne omogoča, da bi razumel končne ugotovitve tožene stranke v zvezi s tem vprašanjem. Nazadnje, po mnenju tožeče stranke v odločbi ni obrazložen razlog, na podlagi katerega se je delež 40 odstotkov štel za potrebeno delež poznanih rezerv lignita, ki se lahko izkoriščajo, do katerih bodo morali imeti konkurenti družbe DEI dostop.

Nazadnje, v okviru četrtega razloga za razglasitev ničnosti tožeča stranka navaja, da izpodbijana odločba krši načeli pogodbene svobode in sorazmernosti. Ker odločba prepoveduje zasebnim podjetjem - ki bodo v prihodnosti prek javnega razpisa pridobila pravice do izkoriščanja nahajališč lignita v regijah Drama, Elassona, Vegora in Vevi - prodajo pridobljenega lignita družbi DEI, avtomatično in nesorazmerno omejuje pogodbeno svobodo tožeče stranke in tretjih oseb. Poleg tega sta - glede na velik napredek, ki potrjuje postopno odpiranje grškega trga električne energije - izključitev družbe DEI iz sodelovanja pri javnih razpisih v zvezi z dodelitvijo novih pravic do lignita in neupravičena omejitev njene podjetniške dejavnosti ukrepa, ki nista niti nujna niti sorazmerna glede na zatrjevano kršitev.

____________