Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal du travail de Liège (Белгия), постъпило на 4 март 2021 г. — EV/Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Дело C-134/21)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal du travail de Liège

Страни в главното производство

Жалбоподател: EV

Ответник: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) (Федерална агенция за приемането на лица, търсещи убежище, съкратено FEDASIL)

С определение от 26 март 2021 г. Съдът (пети състав) определи:

Член 27 от Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство трябва да се тълкува в смисъл, че допуска държава членка да приеме по отношение на търсещо убежище лице, което е подало жалба срещу решение за прехвърляне в друга държава членка по смисъла на член 26, параграф 1 от този регламент, подготвителни мерки за това прехвърляне като задължително определяне на място в специален приемен център, в който настанените лица получават подкрепа, за да се подготвят за прехвърлянето.

____________