Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 8 декември 2020 година – Веридос ГмбХ / Министър на вътрешните работи на Република България, Мюлбауер Ай Ди Сървисиз ГмбХ - С и Т

(Дело C-669/20)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд

Страни в главното производство

Жалбоподател: Веридос ГмбХ

Ответниици: Министър на вътрешните работи на Република България, Мюлбауер Ай Ди Сървисиз ГмбХ - С и Т

Преюдициални въпроси

1.    Следва ли нормата на чл. 56 във връзка с чл. 69 от Директива 2014/24/ЕС1 , съответно нормата на чл. 38 във връзка с чл. 49 от Директива 2009/81/ЕО2 , да се тълкуват в смисъл, че при обективна невъзможност да се приложи възприетият в национален закон критерий за оценка на оферта с необичайно ниска стойност и липса на друг, избран и предварително обявен от възложителя критерий, възложителят не е длъжен да извърша проверка за наличието на оферта с необичайно ниска стойност?

2.    Следва ли разпоредбата на чл. 56 във връзка с чл. 69 от Директива 2014/24/ЕС, съответно нормата на чл. 38 във връзка с чл. 49 от Директива 2009/81/ЕО, да се тълкуват в смисъл, че възложителят е длъжен да осъществи проверка за наличие на оферти с необичайно ниска стойност само когато е налице съмнение по отношение на някоя оферта или напротив – възложителят е длъжен винаги да се убеди в сериозността на получените оферти, като изложи съответните мотиви за това?

3.    Приложимо ли е подобно изискване по отношение на възложителя, когато постъпилите офертите в процедурата по възлагане на обществена поръчка са само две?

4.    Следва ли разпоредбата на чл. 47 от Хартата за основните права на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че преценката на възложителя за липса на съмнение относно наличието на необичайно ниска оферта, респ. неговата увереност в наличието на сериозна оферта по отношение на класирания на първо място участник, подлежи на съдебен контрол?

5.    При положителен отговор на предходния въпрос, следва ли разпоредбата на чл. 47 от Хартата за основните права на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че възложителят в процедура по обществена поръчка, който не е осъществил проверка за наличието на оферта с необичайно ниска цена, е длъжен да обоснове и мотивира липсата на съмнение за наличието на оферта с необичайно ниска цена, т.е. наличието на сериозна оферта, по отношение на класираната на първо място оферта?

____________

1 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО текст от значение за ЕИП

OB 2014, L 94, стр. 65

2 Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО

OB 2009, L 216, стр. 76