Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 5 септември 2011 г. - Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)/Kyocera Mita Deutschland GmbH и др.

(Дело C-457/11)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

Ответници: Kyocera Mita Deutschland GmbH, Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH

Преюдициални въпроси

На Съда на Европейския съюз са поставени следните въпроси относно тълкуването на Директива 2001/29/ЕО1 на Европейския Парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество:

Следва ли при тълкуването на националното право Директивата да се взема предвид и по отношение на случаи, които са настъпили след датата на влизането ѝ в сила - 22 юни 2001 г., но преди 22 декември 2002 г. - датата, от която Директивата започва да се прилага?

При възпроизвеждане чрез принтер става ли въпрос за възпроизвеждане, извършено чрез каквато и да е фотографска техника или някакъв друг процес с подобни резултати по смисъла на член 5, параграф 2, буква а) от Директивата?

При утвърдителен отговор на втория въпрос, възможно ли е изискванията на Директивата за справедливо обезщетение да бъдат изпълнени за изключения или ограничения по отношение правото на възпроизвеждане съгласно член 5, параграфи 2 и 3 от Директивата, при зачитане на основното право на равно третиране съгласно член 20 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и тогава, когато дължащите съответно възнаграждение лица са не производителите, вносителите и търговците на принтери, а производителите, вносителите и търговците на друго устройство или на няколко други свързани във верига устройства, с които може да се извършва съответното възпроизвеждане?

Самата възможност за прилагане на технически мерки съгласно член 6 от Директивата допуска ли отпадането на условието за заплащане на справедливо обезщетение съгласно член 5, параграф 2, буква б) от Директивата?

Отпадат ли условието за заплащане на справедливо обезщетение (по член 5, параграф 2, букви а) и б) от Директивата) и възможността за заплащане на такова обезщетение (вж. съображение 36 от Директивата), в случай че притежателите на съответните права са разрешили изрично или с конклудентни действия възпроизвеждането на техните произведения?

____________

1 - ОВ L 167, стр. 10, Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230.