Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 5.9.2011 - Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) v. Kyocera Mita Deutschland GmbH ym.

(Asia C-457/11)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

Vastapuolet: Kyocera Mita Deutschland GmbH, Epson Deutschland GmbH ja Xerox GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Euroopan unionin tuomioistuimelle esitetään tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2001/29/EY1 tulkinnasta seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

Onko direktiivi otettava huomioon kansallista oikeutta tulkittaessa silloinkin, kun tosiseikat ovat tapahtuneet direktiivin voimaantulon jälkeen (22.6.2001) mutta ennen sitä ajankohtaa, josta lukien direktiiviä voitiin soveltaa (22.12.2002)?

Onko kappaleen valmistamisessa kirjoittimella kyse direktiivin 5 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta kappaleen valmistamisesta käyttämällä mitä tahansa valokuvaustekniikkaa tai muuta menetelmää, jolla on samanlaiset vaikutukset?

Jos toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Täyttyvätkö ne edellytykset, jotka direktiivissä asetetaan sen 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen kappaleenvalmistusoikeutta koskevien poikkeusten tai rajoitusten vuoksi maksattavalle sopivalle hyvitykselle, kun huomioon otetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 20 artiklassa vahvistettu perusoikeus yhdenvertaiseen kohteluun, silloinkin, kun velvollisia sopivan hyvityksen maksamiseen eivät ole kirjoittimen valmistajat, maahantuojat ja myyjät vaan sellaisen muun laitteen taikka sellaisten useiden muiden laitteiden valmistajat, maahantuojat ja myyjät, jotka ovat osa vastaavaan kappaleen valmistamiseen soveltuvaa laiteketjua?

Aiheuttaako jo direktiivin 6 artiklassa tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden soveltamismahdollisuus sen, ettei direktiivin 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sopivaan hyvitykseen liittyvää edellytystä sovelleta?

Voidaanko sopivaan hyvitykseen liittyvää edellytystä (direktiivin 5 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta) ja mahdollisuutta sopivaan hyvitykseen (vrt. direktiivin 36 perustelukappale) soveltaa, jos oikeudenhaltijat ovat nimenomaisesti tai hiljaisesti antaneet suostumuksensa siihen, että niiden teoksista valmistetaan kappaleita?

____________

1 - EYVL L 167, s. 10.