Language of document :

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. juni 2013 – Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) mod Kyocera, tidligere Kyocera Mita Deutschland GmbH, Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH, (sag C-457/11) og Canon Deutschland GmbH (sag C-458/11), samt Fujitsu Technology Solutions GmbH (sag C-459/11) og Hewlett-Packard GmbH (sag C-460/11) mod Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof – Tyskland)

(Forenede sager C-457/11 – C-460/11) 1

(Intellektuel og industriel ejendomsret – ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet – direktiv 2001/29/EF – reproduktionsretten – rimelig kompensation – begrebet »reproduktioner på papir eller lignende ved hjælp af en fotografisk teknik eller en anden proces med tilsvarende virkning« – følgerne af en manglende anvendelse af tekniske foranstaltninger, som kan forhindre eller begrænse ikke tilladte handlinger – følgerne af en udtrykkelig eller stiltiende tilladelse til reproduktion)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort), Fujitsu Technology Solutions GmbH (sag C-459/11) og Hewlett-Packard GmbH (sag C-460/11)

Sagsøgte: Kyocera, tidligere Kyocera Mita Deutschland GmbH, Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH (sag C-457/11), Canon Deutschland GmbH (sag C-458/11) og Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Bundesgerichtshof – fortolkning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167, s. 10) – ret til reproduktion – begrebet »reproduktioner på papir eller lignende ved hjælp af en fotografisk teknik eller en anden proces med tilsvarende virkning« i direktivets artikel 5, stk. 2, litra a) – spørgsmålet, om reproduktioner ved hjælp af printere og grafikborde eventuelt er omfattet

Konklusion

For så vidt angår perioden fra den 22. juni 2001, datoen for ikrafttræden af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, til den 22. december 2001, udløbsdatoen for fristen for dette direktivs gennemførelse, er udnyttelsen af de beskyttede værker og andre frembringelser ikke omfattet af nævnte direktiv.

Inden for rammerne af en undtagelse eller en indskrænkning, der er fastsat i henhold til artikel 5, stk. 2 eller 3, i direktiv 2001/29, har en eventuel handling, hvorved en rettighedshaver giver tilladelse til reproduktion af sit værk eller en anden beskyttet frembringelse ingen indvirkning på den rimelige kompensation, uanset om denne er fastsat på et obligatorisk eller frivilligt grundlag i medfør af den anvendelige bestemmelse i dette direktiv.

Muligheden for at anvende tekniske foranstaltninger, der er fastsat i artikel 6 i direktiv 2001/29, kan ikke medføre, at betingelsen om rimelig kompensation i dette direktivs artikel 5, stk. 2, litra b), bortfalder.

Begrebet »reproduktioner ved hjælp af en fotografisk teknik eller en anden proces med tilsvarende virkning«, som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra a), i direktiv 2001/29 skal fortolkes således, at det omfatter reproduktioner, der foretages ved hjælp af en printer og en personlig computer i tilfælde, hvor disse apparater er tilkoblet hinanden. I sådanne tilfælde, kan medlemsstaterne indføre en ordning, ifølge hvilken den rimelige kompensation betales af de personer, der råder over et af apparaterne, der på ikke-selvstændig vis bidrager til denne enkeltstående proces for reproduktion af et værk eller en anden beskyttet frembringelse på et givet medium, for så vidt som disse sidstnævnte har mulighed for at overvælte omkostningen ved afgiften på deres kunder, idet det forudsættes, at den rimelige kompensations endelige beløb, der tilkommer ophavsmanden som en modydelse for den skade, han lider ved udførelsen af en sådan enkeltstående proces, ikke i det væsentlige afviger fra den, der er fastsat for reproduktioner, der er fremstillet på baggrund af et enkelt apparat.

____________

1 EUT C 362 af 10.12.2011.