Language of document : ECLI:EU:C:2013:426

C‑457/11–C‑460/11. sz. egyesített ügyek

Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)
kontra

Kyocera és társai (C‑457/11)
és
Canon Deutschland GmbH (C‑458/11)

és

Fujitsu Technology Solutions GmbH (C‑459/11)
és
Hewlett‑Packard GmbH (C‑460/11)
kontra
Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

(a Bundesgerichtshof [Németország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek)

„Szellemi és ipari tulajdon – Szerzői és szomszédos jogok az információs társadalomban – 2001/29/EK irányelv – Többszörözési jog – Méltányos díjazás – A »papíron vagy hasonló hordozón történő, valamely fotómechanikai vagy ehhez hasonló hatású eljárással végzett többszörözés« fogalma – A jogsértő cselekmények megakadályozását, illetve korlátozását szolgáló, rendelkezésre álló műszaki intézkedések alkalmazása elmulasztásának következményei – A másolatkészítés hallgatólagos vagy kifejezett engedélyezésének következményei”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (negyedik tanács), 2013. június 27.

1.        Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29 irányelv – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – Időbeli hatály – Az átültetésre szolgáló határidő lejárta előtt művek és más, jogi védelem alatt álló teljesítmények felhasználása – Az irányelv alkalmazhatatlansága

(2001/29 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 10. cikk, (2) bekezdés)

2.        Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29 irányelv – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – Többszörözési jog – Kivételek és korlátozások – Feltételek – Méltányos díjazás – Saját műve vagy más, jogi védelem alatt álló teljesítménye felhasználásának a jogosult általi engedélyezése – Hatás hiánya

(2001/29 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 5. cikk, (2) és (3) bekezdés)

3.        Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések – A Bíróság hatásköre – Korlátok – A nemzeti bíróság hatásköre – A jogvita tényállásának megállapítása és értékelése – Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés szükségessége és a feltett kérdések relevanciája – A nemzeti bíróság általi értékelés – Nyilvánvalóan nem releváns kérdések, valamint hasznos választ kizáró szövegösszefüggésben feltett, hipotetikus kérdések – Az alapügy tárgyával össze nem függő kérdések

(EUMSZ 267. cikk)

4.        Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29 irányelv – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – Többszörözési jog – Magáncélú másolat kivétele – Méltányos díjazás – A rendelkezésre álló műszaki intézkedések nem engedélyezett cselekmények megakadályozása vagy korlátozása végett való alkalmazásának elmaradása – Hatás

(2001/29 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 5. cikk, (2) bekezdés, b) pont, és 6. cikk)

5.        Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29 irányelv – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – Többszörözési jog – Kivételek és korlátozások – Papíron vagy hasonló hordozón történő, valamely fotómechanikai vagy ehhez hasonló hatású eljárással végzett többszörözés – Fogalom – Egymással összekötött nyomtató és személyi számítógép segítségével készített többszörözések – Bennfoglaltság

(2001/29 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 5. cikk, (2) bekezdés, a) pont)

6.        Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29 irányelv – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – Többszörözési jog – Kivételek és korlátozások – Papíron vagy hasonló hordozón történő, valamely fotómechanikai vagy ehhez hasonló hatású eljárással végzett többszörözés – Méltányos díjazás – Egymással összekötött nyomtató és személyi számítógép segítségével készített többszörözések – Tagállamok azon lehetősége, hogy díjazást vezessenek be azon személyek terhére, akik a többszörözés egységes folyamatát önálló módon lehetővé nem tevő készülékkel rendelkeznek – Feltételek

(94/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, 5. cikk, (2) bekezdés, a) pont)

1.        A 2001. június 22‑étől (az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29 irányelv hatálybalépésétől) 2002. december 22‑éig (az annak átültetésére szolgáló határidő lejártáig) terjedő időszak vonatkozásában az említett irányelv nem érinti a művek és más, jogi védelem alatt álló teljesítmények különböző felhasználásait. A 2001/29 irányelv 10. cikke (2) bekezdéséből az következik, hogy az nem érinti a 2002. december 22. előtt végzett cselekményeket és szerzett jogokat.

(vö. 27., 29. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

2.        Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29 irányelv 5. cikke (2), illetve (3) bekezdésében foglalt kivétel vagy korlátozás szempontjából egy esetleges olyan cselekménynek, amellyel a jogosult engedélyezte művének vagy más, jogi védelem alatt álló teljesítményének többszörözését, nincs semmiféle kihatása a méltányos díjazásra, függetlenül attól, hogy ez utóbbit kötelező vagy fakultatív jelleggel írják‑e elő az irányelv alkalmazandó rendelkezése értelmében.

(vö. 40. pont és a rendelkező rész 2. pontja)

3.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 44. pont)

4.        Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29 irányelv 6. cikkében említett műszaki intézkedések alkalmazásának lehetősége nem szüntetheti meg az ugyanezen irányelv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt méltányos díjazás követelményét.

Ugyanis a méltányos díjazás célja kárpótolni a szerzőket a magáncélú másolat kivételének bevezetése, illetőleg ennélfogva a védelem alatt álló műveik engedélyük nélküli felhasználása miatt őket érő hátrányért. Márpedig nem a jogosultak, hanem a tagállamok azok, akik bevezetik a magáncélú másolat kivételét, és engedélyezik az ilyen másolatok elkészítése érdekében a művek és más, jogi védelem alatt álló teljesítmények felhasználását. Következésképpen annak a tagállamnak a feladata biztosítani az említett kivétel megfelelő alkalmazását, és korlátozni a jogosultak által nem engedélyezett cselekményeket, amely e kivétel bevezetésével lehetővé tette a magáncélú másolatok készítését. Így azok a műszaki intézkedések, amelyeket a jogosultak alkalmazhatnak, úgy értendők, mint olyan technológiák, eszközök és alkatrészek, amelyek jellegüknél fogva biztosítani tudják a magáncélú másolat kivétele által elérni kívánt cél megvalósítását, és megakadályozzák vagy korlátozzák az e kivétel körében a tagállamok által nem engedélyezett többszörözéseket. Következésképpen, figyelemmel e műszaki intézkedések alkalmazásának önkéntes jellegére, még ha e lehetőség létezik is, az említett intézkedések alkalmazásának hiánya nem vonhatja maga után a méltányos díjazásra való igény megszűnését.

Ugyanakkor az érintett tagállam a jogosultaknak járó díjazás konkrét szintjét függővé teheti ezen műszak intézkedések alkalmazásától vagy azok elmulasztásától, annak érdekében, hogy a jogosultakat hatékonyan ösztönözze azok megtételére, és hogy ezáltal a jogosultak önként is hozzájáruljanak a magáncélú másolat kivételének megfelelő alkalmazásához.

(vö. 49., 52., 53., 56–59. pont és a rendelkező rész 3. pontja)

5.        A „fotómechanikai vagy ehhez hasonló hatású eljárással végzett többszörözésnek” az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29 irányelv 5. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja a nyomtató és személyi számítógép segítségével készített többszörözéseket olyankor, amikor e készüléket egymással összekötik.

Ugyanis amennyiben ez az eredmény, vagyis valamely mű vagy más, jogi védelem alatt álló teljesítmény analóg megjelenítése elérhető, a szóban forgó többszörözés folyamata során alkalmazott műveletek száma vagy módszer vagy módszerek jellege kevésbé számít, már amennyiben ezen egységes folyamat nem elkülöníthető különböző elemei és szakaszai ugyanazon személy felügyelete mellett valósulnak meg, és közülük mindegyik a műnek vagy más, jogi védelem alatt álló teljesítménynek papírra vagy ahhoz hasonló hordozóra történő másolására irányul. Ilyen esetekben a 2001/29 irányelv 5. cikke (2) bekezdése a) pontjával nem ellentétes az, ha az e rendelkezés szövegében említett folyamat során különféle készülékeket használnak, ideértve a digitális célra szánt készülékeket is.

(vö. 70., 72., 80. pont és a rendelkező rész 4. pontja)

6.        Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29 irányelv 5. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján arra a személyre hárul a jogosultaknak később átutalásra kerülő díjazás viselése, aki ilyen többszörözést végzett. Ugyanakkor a tagállamok szabadon dönthetnek arról, hogy figyelemmel a gyakorlatban tapaszalt nehézségekre, adott esetben olyan díjat vezetnek‑e be, amely azokat a személyeket sújtja, akik azokkal a készülékekkel rendelkeznek, amelyekkel a többszörözést végezték. Amennyiben a szóban forgó másolatokat egyetlen folyamat során végzik el, készülékek láncolata segítségével, a tagállamok bevezethetnek olyan rendszert is, amely szerint a méltányos díjazást a műveknek vagy más, jogi védelem alatt álló teljesítményeknek egy adott hordozóra történő másolásának egységes folyamatát önálló módon lehetővé nem tevő készülékekkel rendelkező személyek fizetik meg, amennyiben e személyek át tudják hárítani e díjat az ügyfeleikre, feltéve, hogy az ilyen egységes folyamat következtében a szerző által elszenvedett hátrány ellentételezéseként járó méltányos díjazás teljes összege nem tér el lényegesen az egyetlen eszköz segítségével végzett többszörözésre meghatározott díjtól.

(vö. 77., 78., 80. pont és a rendelkező rész 4. pontja)