Language of document : ECLI:EU:C:2013:426

Sujungtos bylos C‑457/11–C‑460/11

Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

prieš

Kyocera ir kt. (C‑457/11)

ir

Canon Deutschland GmbH (C‑458/11)

ir

Fujitsu Technology Solutions GmbH (C‑459/11)

ir

Hewlett-Packard GmbH (C‑460/11)

prieš

Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

(Bundesgerichtshof prašymai priimti prejudicinį sprendimą)

„Intelektinė ir pramoninė nuosavybė – Autorių teisės ir gretutinės teisės informacinėje visuomenėje – Direktyva 2001/29/EB – Atgaminimo teisė – Teisinga kompensacija – „Atgaminimo popieriuje ar kokioje nors kitoje panašioje laikmenoje, bet kokiu fotografavimo būdu ar naudojant kitus panašaus pobūdžio procesus“ sąvoka – Turimų techninių apsaugos priemonių, skirtų užkirsti kelią veiksmams, kuriuos atlikti neišduotas leidimas, ar jiems riboti, netaikymo pasekmės – Aiškaus ar netiesioginio leidimo atgaminti pasekmės“

Santrauka – 2013 m. birželio 27 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas

1.        Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29 – Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas – Galiojimas laiko atžvilgiu – Kūrinių ir kitų saugomų objektų naudojimo veiksmai, atlikti nepasibaigus direktyvos perkėlimo į vidaus teisę terminui – Direktyvos netaikymas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29 10 straipsnio 2 dalis)

2.        Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29 – Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas – Atgaminimo teisė – Išimtys ir apribojimai – Sąlygos – Teisinga kompensacija – Teisių turėtojo leidimas atgaminti jam priklausantį kūrinį arba kitą saugomą objektą – Poveikio nebuvimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29 5 straipsnio 2 ir 3 dalys)

3.        Prejudiciniai klausimai – Teisingumo Teismo jurisdikcija – Ribos – Nacionalinio teismo kompetencija – Faktinių bylos aplinkybių nustatymas ir vertinimas – Būtinybė pateikti prejudicinį klausimą ir pateiktų klausimų svarba – Nacionalinio teismo vertinimas – Akivaizdžiai nesvarbūs klausimai ir hipotetiniai klausimai, užduoti aplinkybėmis, kuriomis neįmanoma pateikti naudingo atsakymo – Su pagrindinės bylos dalyku nesusiję klausimai

(SESV 267 straipsnis)

4.        Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29 – Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas – Atgaminimo teisė – Kopijavimo asmeniniam naudojimui išimtis – Teisinga kompensacija – Turimų techninių priemonių, skirtų užkirsti kelią veiksmams, kuriuos atlikti neišduotas leidimas, ar jiems riboti, netaikymas – Poveikis

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29 5 straipsnio 2 dalies b punktas ir 6 straipsnis)

5.        Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29 – Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas – Atgaminimo teisė – Išimtys ir apribojimai – Atgaminimas popieriuje ar kokioje nors kitoje panašioje laikmenoje, bet kokiu fotografavimo būdu ar naudojant kitus panašaus pobūdžio procesus – Sąvoka – Atgaminimas naudojant spausdintuvą ir asmeninį kompiuterį, kurie sujungti tarpusavyje – Įtraukimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29 5 straipsnio 2 dalies a punktas)

6.        Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29 – Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas – Atgaminimo teisė – Išimtys ir apribojimai – Atgaminimas popieriuje ar kokioje nors kitoje panašioje laikmenoje, bet kokiu fotografavimo būdu ar naudojant kitus panašaus pobūdžio procesus – Teisinga kompensacija – Atgaminimas, atliekamas vykdant vieną procesą ir naudojant prietaisų grandinę – Valstybių narių galimybė įtvirtinti mokestį, kurį mokėtų prietaisą, kuris padeda įvykdyti vieną atgaminimo procesą, turintys asmenys – Sąlygos

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29 5 straipsnio 2 dalies a punktas)

1.        Nuo 2001 m. birželio 22 d., t. y. nuo tos dienos, kai įsigaliojo Direktyva 2001/29 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, iki 2002 m. gruodžio 22 d., t. y. dienos, kai baigėsi jos perkėlimo į vidaus teisę terminas, kūrinių ir kitų saugomų objektų naudojimo veiksmams minėta direktyva neturi įtakos. Iš šios direktyvos 10 straipsnio 2 dalies matyti, kad ji taikoma nepažeidžiant jokių iki 2002 m. gruodžio 22 d. atliktų veiksmų ir įgytų teisių.

(žr. 27, 29 punktus, rezoliucinės dalies 1 punktą)

2.        Taikant Direktyvos 2001/29 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 5 straipsnio 2 arba 3 dalyse numatytą išimtį arba apribojimą galimas teisių turėtojo veiksmas leisti atgaminti jam priklausantį kūrinį ar kitą saugomą objektą neturi jokio poveikio teisingai kompensacijai pagal taikomą šios direktyvos nuostatą, nesvarbu, ar tokia kompensacija numatyta kaip būtina, ar kaip galima.

(žr. 40 punktą, rezoliucinės dalies 2 punktą)

3.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 44 punktą)

4.        Galimybė taikyti Direktyvos 2001/29 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 6 straipsnyje nurodytas technines apsaugos priemones negali panaikinti šios direktyvos 5 straipsnio 2 dalies b punkte numatytos teisingos kompensacijos sąlygos.

Teisinga kompensacija skirta tam, kad autoriams būtų kompensuota žala, patirta numačius kopijavimo asmeniniam naudojimui išimtį, taigi, už jiems priklausančių saugomų kūrinių naudojimą be jų leidimo. Būtent valstybės narės, o ne teisių turėtojai nustato kopijavimo asmeniniam naudojimui išimtį ir būtent jos, norint taip kopijuoti, leidžia kūrinius ir kitus saugomus objektus taip naudoti. Todėl leidusi kopijuoti asmeniniam naudojimui būtent dėl to, kad nustatė tokią išimtį, valstybė narė privalo užtikrinti tinkamą minėtos išimties taikymą ir taip riboti veiksmus, kuriems atlikti negautas teisių turėtojų leidimas. Technines apsaugos priemones, kurių gali imtis teisių turėtojai, reikia suprasti kaip technologijas, įtaisus ar sudedamąsias dalis, kurie gali užtikrinti, kad bus įgyvendintas kopijavimo asmeniniam naudojimui išimtimi siekiamas tikslas, ir kurie gali užkirsti kelią atgaminimui, kuriam pagal šią išimtį valstybės narės nedavė leidimo, arba jį riboti. Atsižvelgiant į savanorišką tokių techninių apsaugos priemonių taikymą, net jeigu tokia galimybė egzistuoja, tokių priemonių netaikymas negali lemti teisingos kompensacijos panaikinimo.

Vis dėlto atitinkama valstybė narė gali numatyti, kad konkretus teisių turėtojams mokėtinos kompensacijos dydis priklauso nuo to, ar tokios techninės apsaugos priemonės taikomos, siekiant, kad teisių turėtojai iš tiesų būtų skatinami jas naudoti ir kad taip jie savanoriškai prisidėtų prie kopijavimo asmeniniam naudojimui išimties tinkamo taikymo.

(žr. 49, 52, 53, 56–59 punktus, rezoliucinės dalies 3 punktą)

5.        Pagal Direktyvos 2001/29 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 5 straipsnio 2 dalies a punktą „atgaminimo bet kokiu fotografavimo būdu ar naudojant kitus panašaus pobūdžio procesus“ sąvoką reikia aiškinti taip, kad ji apima atgaminimą naudojant spausdintuvą ir asmeninį kompiuterį, kai šie prietaisai sujungti tarpusavyje.

Jeigu toks rezultatas pasiekiamas, t. y. jeigu kūrinys arba kitas saugomas objektas analogiškai atgaminamas, nelabai svarbu, kiek veiksmų buvo atlikta ir kokio pobūdžio technika (-os) buvo naudojama (-os) vykdant atgaminimo procesą. Vis dėlto keliama sąlyga, kad atskiri nesavarankiški šio vieno proceso elementai veiktų arba atskiri nesavarankiški šio proceso etapai vyktų kontroliuojant tam pačiam asmeniui ir visi jie būtų skirti kūriniui ar kitam saugomam objektui atgaminti popieriuje ar kitoje panašioje laikmenoje. Tokiomis aplinkybėmis pagal Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 2 dalies a punktą nedraudžiama, kad vykstant šios teisės nuostatos tekste nurodytam procesui būtų naudojami skirtingi prietaisai, įskaitant skaitmeninius.

(žr. 70, 72, 80 punktus, rezoliucinės dalies 4 punktą)

6.        Paprastai būtent atgaminusiam taip, kaip nurodyta Direktyvos 2001/29 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 5 straipsnio 2 dalies a punkte, asmeniui tenka pareiga padengti teisių turėtojams mokėtiną kompensaciją. Vis dėlto, atsižvelgiant į su tuo susijusius praktinius sunkumus, valstybės narės gali prireikus įtvirtinti mokestį, kurį mokėtų įrangą, kurią naudojant atliktas toks atgaminimas, turintys asmenys. Tuo atveju, jeigu atgaminimas atliekamas vykdant vieną procesą ir naudojant prietaisų grandinę, valstybės narės turi teisę įtvirtinti sistemą, pagal kurią teisingą kompensaciją moka prietaisą, kuris padeda įvykdyti vieną kūrinio ar kito saugomo objekto atgaminimo atitinkamoje laikmenoje procesą, turintys asmenys, jeigu jie gali perkelti su mokesčiu susijusias išlaidas savo klientams, su sąlyga, kad teisingos kompensacijos, kuri turi būti mokama kaip atlygis autoriui už žalą, patirtą dėl tokio vieno proceso, bendra suma iš esmės nesiskiria nuo tos, kuri nustatyta už atgaminimą naudojant vienintelį prietaisą.

(žr. 77, 78, 80 punktus, rezoliucinės dalies 4 punktą)