Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court (Iirimaa) 14. jaanuaril 2021 – SRS, AA versus Minister for Justice and Equality

(kohtuasi C-22/21)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supreme Court

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: SRS, AA

Vastustaja: Minister for Justice and Equality

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi 2004/38/EÜ1 artiklis 3 kasutatud terminit „liidu kodaniku […] leibkonna liikmed“ saab määratleda kogu liidus ühetaoliselt kohaldataval viisil ja kui see nii on, siis milline on see määratlus?

Kui seda terminit ei ole võimalik määratleda, siis milliste kriteeriumide alusel peavad kohtunikud tõendeid hindama, et liikmesriigi kohtud saaksid kokkulepitud asjaolude loetelu põhjal otsustada, kes on liikumisvabaduse mõistes liidu kodaniku leibkonna liige ja kes mitte?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprill 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT 2004, L 158, lk 77; ELT eriväljaanne, 05/05, lk 46).