Language of document : ECLI:EU:C:2022:1016

Cásanna Uamtha C-148/21 agus C-184/21

Christian Louboutin

v

Amazon Europe Core Sàrl (C-148/21)
agus
Amazon EU Sàrl (C-148/21),
agus
Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21)
agus
Amazon.com Inc. (C-184/21)
agus
Amazon Services LLC (C-184/21)

[IARRAIDH ar réamhrialú ón tribunal d’arrondissement de Luxembourg (an Chúirt Dúiche, Lucsamburg, Lucsamburg)]

 Breithiúnas na Cúirte (an Mór-Dhlísheomra) an 22 Nollaig 2022

(Tarchur chun réamhrialú – Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Rialachán (AE) 2017/1001 – Airteagal 9(2)(a) – Cearta a thugtar le trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – An coincheap “úsáid” – Oibreoir láithreáin gréasáin díolacháin ar líne lena n-ionchorpraítear margadh ar líne – Fógraí arna bhfoilsiú ar an margadh sin ag díoltóirí tríú páirtithe a úsáideann, sna fógraí sin, comhartha atá comhionann le trádmharc duine eile le haghaidh earraí atá comhionann leo siúd a bhfuil sé cláraithe ina leith – Dearcadh an chomhartha seo atá ina dhlúthchuid de chumarsáid tráchtála an oibreora seo – Cur i láthair fógraí ar bhealach nach ndéanann idirdhealú soiléir idir tairiscintí an oibreora sin agus tairiscintí na ndíoltóirí tríú páirtithe sin)

1.        Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Éifeachtaí trádmhairc de chuid an Aontais Eorpaigh – Cearta a thugtar le trádmharc – Ceart chun cosc a chur ar úsáid trádmhairc – An coincheap “úsáid”

(Rialachán 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Airteagal 9(2))

(Féach míreanna 25-31)

2.        Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh – Éifeachtaí trádmhairc de chuid an Aontais Eorpaigh – Cearta a thugtar le trádmharc – Ceart chun cosc a chur ar úsáid trádmhairc – An coincheap “úsáid” – Oibriú margadh ar líne – Nasc a bheith ann idir seirbhísí an oibreora agus an comhartha atá faoi chonspóid – Cuimsiú – Modh cur i láthair na bhfógraí – Cineál agus méid na seirbhísí a sholáthraíonn an t-oibreoir – Tionchar

(Rialachán 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Airteagal 9(2))

(Féach míreanna 38-43, 48-54 agus an chuid oibríochtúil)

Résumé

Ó 2016 i leith, tá an dath dearg cláraithe ag an Uasal Louboutin, dearthóir Francach de choisbheart agus málaí láimhe ardghradaim, arna chur ar bhonn amuigh bróige a bhfuil sála árda orthu, mar thrádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh.

Oibríonn Amazon láithreáin gréasáin chun earraí éagsúla a dhíol ar líne a thairgeann sé go díreach, ina ainm féin agus ar a chuntas féin, agus go hindíreach, trí mhargadh ar líne a sholáthar do dhíoltóirí tríú páirtithe. Cuireann an t-oibreoir sin seirbhísí breise ar fáil freisin do dhíoltóirí tríú páirtithe chun a n-earraí a stóráil agus a sheoladh.

Deir an tUasal Louboutin, go mbíonn, ar na láithreáin gréasáin seo, fógraí díolacháin do bhróga le boinn dearga le feiceáil go rialta, fógraí díolacháin a bhaineann, dar leis, le hearraí nach raibh a gcur i gcúrsaíocht ina ábhar dá thoiliú. Ag éileamh go ndearnadh sárú ar na cearta eisiacha a thugtar leis an trádmharc atá i gceist, thug sé dhá chaingean um shárú in aghaidh Amazon os comhair an tribunal d’arrondissement de Luxembourg (an Chúirt Dúiche, Lucsamburg, Lucsamburg) (1) agus an tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Cúirt Fraincise na gCuideachtaí, an Bhruiséil, an Bheilg) (2).

Ansin chinn na cúirteanna sin roinnt ceisteanna a chur faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais le haghaidh réamhrialú.

Fiafraíonn siad, go bunúsach, ar cheart an Rialachán maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (3) a léiriú sa chiall go bhféadfar oibreoir láithreáin gréasáin díolacháin ar líne lena n-ionchorpraítear, sa bhreis ar a thairiscintí lena ndíol féin, margadh ar líne a mheas mar oibreoir a bhaineann úsáid é féin as comhartha atá comhionann le trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh duine eile le haghaidh earraí atá comhionann leo siúd a bhfuil an trádmharc sin cláraithe ina leith, i gcás ina dtairgeann díoltóirí tríú páirtithe earraí den sórt sin a bhfuil an comhartha sin orthu lena ndíol ar an margadh sin, gan toiliú dhílseánach an trádmhairc sin.

Fiafraíonn siad, go háirithe, an bhfuil na fíorais go n-úsáideann an t-oibreoir sin bealach aonfhoirmeach chun na tairiscintí arna bhfoilsiú ar a láithreán gréasáin a chur i láthair, ina dtaispeántar ag an am céanna na fógraí a bhaineann leis na hearraí a dhíolann sé ina ainm agus ar a chuntas féin agus na cinn a bhaineann le hearraí a thairgeann díoltóirí tríú páirtithe ar an margadh sin, ina dtaispeántar a lógó dáileora aitheanta féin ar na fógraí sin go léir agus go dtairgeann sé go díoltóirí tríú páirtithe, i gcomhthéacs mhargaíocht a gcuid earraí, seirbhísí breise arb é atá iontu tacaíocht a sholáthar dóibh i gcur i láthair a bhfógraí agus na hearraí a thairgtear ar an margadh chéanna a stóráil agus a sheoladh ábhartha i ndáil leis sin. Sa chomhthéacs sin, fiafraíonn na cúirteanna a rinne an tarchur freisin ar cheart, i gcás inarb iomchuí, an dearcadh atá ag úsáideoirí an láithreáin gréasáin atá i gceist a chur san áireamh.

Ina suí di mar Mhór-Dhlísheomra, bhí an deis ag an gCúirt Bhreithiúnais soiléirithe tábhachtacha a sholáthar maidir leis an gceist faoi fhreagracht díreach oibreoir láithreán gréasáin díolacháin ar líne lena n-ionchorpraítear margadh ar líne maidir le sáruithe ar chearta dílseánaigh trádmhairc de chuid an Aontais Eorpaigh, mar thoradh ar chomhartha atá comhionann leis an trádmarc sin a bheith le feiceáil i bhfógraí díoltóirí tríú páirtithe ar an margadh sin.

Measúnú na Cúirte

Mar mheabhrúchán, faoin Rialachán maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh, (4) tugtar le clárú trádmhairc de chuid an Aontais Eorpaigh an ceart do dhílseánach an trádmhairc sin cosc a chur ar gach tríú páirtí úsáid a bhaint, i gcúrsa trádála, as aon chomhartha atá comhionann leis an trádmharc sin maidir le hearraí nó seirbhísí atá comhionann leo siúd ar cláraíodh ina leith é.

Tugann an Chúirt faoi deara ag an tús nach sainmhínítear an coincheap “úsáid” sa Rialachán maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh. Mar sin féin, ciallaíonn an focal sin, ar thaobh amháin, iompar gníomhach agus rialú, go díreach nó go hindíreach, ar an ngníomh arb é an úsáid é. Ní féidir ach le tríú páirtí a bhfuil rialú den sórt sin aige deireadh a chur le húsáid trádmhairc a rinneadh gan toiliú a dhílseánaigh.

Ar an taobh eile, má úsáideann tríú páirtí comhartha atá comhionann nó cosúil le trádmharc an dílseánaigh, toimhdítear, ar a laghad, go n-úsáideann an tríú páirtí an comhartha i gcomhthéacs a chumarsáid tráchtála féin. Dá bhrí sin, féadfaidh duine cead a thabhairt dá chustaiméirí comharthaí atá comhionann nó cosúil leo a úsáid gan na comharthaí sin a úsáid é féin. Mar sin de, chinn an Chúirt, maidir le hoibreoir margaidh ar líne, gurb iad custaiméirí díola an oibreora sin, agus iad sin amháin, a úsáideann comharthaí atá comhionann nó cosúil le trádmharcanna i dtairiscintí lena ndíol a thaispeántar ar an margadh sin, ós rud é nach mbaineann an t-oibreoir sin úsáid as an gcomhartha sin i gcomhthéacs a chumarsáide tráchtála féin.

Tugann an Chúirt faoi deara, áfach, i gcomhthéacs an chásdlí a bhí aici roimhe seo, nár cuireadh ceist uirthi faoin tionchar atá ag an bhfíoras go bhfuil tairiscintí lena ndíol, chomh maith leis an margadh ar líne, ag oibreoir an láithreáin gréasáin sin féin ar an láithreáin gréasáin atá i gceist, cé go mbaineann na cásanna seo go sonrach leis an tionchar sin. Sa chás seo, mar sin, fiafraíonn na cúirteanna a rinne an tarchur, go háirithe, an féidir a mheas, nach é an díoltóir tríú páirtí amháin é, ach freisin oibreoir an láithreáin gréasáin díolacháin ar líne lena n-ionchorpraítear margadh ar líne, amhail Amazon, a úsáideann, ina chumarsáid tráchtála féin, comhartha atá comhionann le trádmharc duine eile le haghaidh earraí atá comhionann leo siúd a bhfuil an trádmharc sin cláraithe ina leith, agus mar thoradh air sin go bhféadfar é a chur faoi dhliteanas i leith sárú ar chearta dhílseánach an trádmhairc sin, i gcás ina dtairgeann an díoltóir tríú páirtí sin earraí den sórt sin a bhfuil an comhartha sin orthu lena ndíol ar an margadh sin.

Measann an Chúirt go n-eascraíonn an cheist sin beag beann ar an bhfíoras go bhféadfar, i gcás inarb iomchuí, ról an oibreora sin a scrúdú freisin ó thaobh rialacha dlí eile de, agus, cé gur faoin gcúirt náisiúnta sa deireadh thiar measúnú a dhéanamh ar úsáid den sórt sin ag an oibreoir, féadfaidh sí treoir a thabhairt maidir le léiriú ar dhlí an Aontais a d’fhéadfadh a bheith úsáideach i ndáil leis sin.

I ndáil leis sin, maidir le cumarsáid tráchtála, dearbhaíonn an Chúirt go nglactar leis, maidir le húsáid comhartha atá comhionann le trádmharc duine eile ag oibreoir láithreáin gréasáin lena n-ionchorpraítear margadh ar líne ina chumarsáid tráchtála féin, go ndealraíonn sé, i súile tríú páirtithe, gur dlúthchuid den chumarsáid sin é agus, dá bhrí sin, go bhfuil sé ina chuid dá ghníomhaíocht.

Sa chomhthéacs sin, meabhraíonn an Chúirt, i gcás ina n-úsáideann soláthraí seirbhíse comhartha atá comhionann le trádmharc duine eile nó cosúil leis chun earraí a chur chun cinn a mhargaíonn ceann dá chustaiméirí le cabhair ón tseirbhís sin, go n-úsáideann an soláthraí féin sin an comhartha sin nuair a úsáideann sé é ar bhealach lena mbunaítear nasc idir an comhartha sin agus na seirbhísí a sholáthraíonn an soláthraí sin.

Dá bhrí sin, chinn an Chúirt cheana nach n-úsáideann soláthraí den sórt sin féin comhartha atá comhionann nó cosúil le trádmharc duine eile i gcás nach bhfuil an tseirbhís a sholáthraíonn an soláthraí sin inchomparáide le seirbhís arb é is aidhm di margaíocht earraí a bhfuil an comhartha sin orthu a chur chun cinn agus nach bhfuil nasc idir an tseirbhís sin agus an comhartha sin a chruthú i gceist leis, ós rud é nach bhfuil an soláthraí atá i gceist dealraitheach don tomhaltóir, a eisiann aon chomhlachas idir a sheirbhísí agus an comhartha atá i gceist.

Mar sin féin, chinn an Chúirt go bhfuil nasc den sórt sin ann i gcás ina ndéanann oibreoir margaidh ar líne fógraíocht, trí úsáid a bhaint as seirbhís tagartha idirlín agus as eochairfhocal atá comhionann le trádmharc duine eile, earraí an trádmhairc sin a thairgeann a chustaiméirí lena ndíol ar a mhargadh ar líne. Cruthaítear le fógraíocht den sórt sin, d’úsáideoirí idirlín a dhéanann cuardach ar bhonn an eochairfhocail sin, comhlachas soiléir idir na hearraí brandáilte sin agus an fhéidearthacht iad a cheannach tríd an margadh sin. Is ar an gcúis sin atá dílseánach an trádmhairc sin i dteideal an t-oibreoir sin a chosc ó úsáid den sórt sin, i gcás ina sáraíonn an fhógraíocht sin cearta trádmhairc toisc nach féidir le húsáideoir idirlín atá réasúnta eolasach agus airdeallach, go mbeadh a fhios acu an de thionscnamh dhílseánach an trádmhairc sin nó ó fhiontar a bhfuil nasc eacnamaíoch aige leis nó, dá mhalairt, ó thríú páirtí.

Is é tátal na Cúirte as sin, d’fhonn a chinneadh an mbaineann oibreoir féin láithreáin gréasáin díolacháin ar líne lena n-ionchorpraítear margadh ar líne úsáid as comhartha atá comhionann le trádmharc duine eile, a thaispeántar i bhfógraí a bhaineann le hearraí a thairgeann díoltóirí tríú páirtithe ar an margadh sin, is gá a mheas an ndéanann úsáideoir atá réasúnta eolasach agus airdeallach ar an láithreán gréasáin sin nasc a bhunú idir seirbhísí an oibreora sin agus an comhartha atá i gceist.

Sa chomhthéacs seo, d’fhonn a chinneadh an féidir fógra, arna fhoilsiú ar an margadh sin ag díoltóir tríú páirtí atá gníomhach ar an margadh sin, agus úsáid á baint as comhartha atá comhionann le trádmharc duine eile, a mheas mar fhógra atá ina dhlúthchuid de chumarsáid tráchtála oibreoir an láithreáin gréasáin sin, is gá a fháil amach an bhfuil an fógra sin in ann nasc a bhunú idir na seirbhísí a thairgeann an t-oibreoir sin agus an comhartha atá i gceist, ar an bhforas go bhféadfadh úsáideoir a chreidiúint gurb é an t-oibreoir sin a mhargaíonn, ina ainm agus ar a chuntas féin, an t-earra dá n-úsáidtear an comhartha atá i gceist.

Tugann an Chúirt le fios, i gcomhthéacs an mheasúnaithe fhoriomláin sin ar imthosca an cháis, go dtugtar tábhacht ar leith don bhealach a chuirtear fógraí i láthair, ina n-aonar agus ina n-iomláine, ar an láithreán gréasáin atá i gceist agus ar chineál agus ar mhéid na seirbhísí a chuireann oibreoir an láithreáin gréasáin sin ar fáil.

Ar an gcéad dul síos, maidir leis an mbealach ina gcuirtear na fógraí sin i láthair, foráiltear don ghá atá le fógraí ar an idirlíon a thaispeáint go trédhearcach i reachtaíocht an Aontais, ionas gur féidir le húsáideoir atá réasúnta eolasach agus airdeallach idirdhealú a dhéanamh go héasca idir tairiscintí arna ndéanamh ag oibreoir an láithreáin gréasáin sin agus ag díoltóirí tríú páirtithe atá gníomhach ar an margadh ar líne. Measann an Chúirt i gcás ina n-úsáideann oibreoir bealach aonfhoirmeach chun na tairiscintí arna bhfoilsiú a chur i láthair, agus a fhógraí féin agus fógraí díoltóirí tríú páirtithe á dtaispeáint ag an am céanna agus a thaispeánann lógó a dháileora aitheanta féin ar a láithreán gréasáin agus ar na fógraí sin go léir, is dócha go ndéanfaidh sé idirdhealú den sórt sin deacair agus, dá bhrí sin, an tuiscint a thabhairt gurb é an t-oibreoir sin a mhargaíonn, ina ainm féin agus ar a chuntas féin, na hearraí a thairgeann na díoltóirí tríú páirtithe sin lena ndíol.

Ar an dara dul síos, maidir le cineál agus méid na seirbhísí a sholáthraíonn oibreoir margaidh ar líne do dhíoltóirí, agus go háirithe iad siúd a bhaineann le stóráil, seoladh agus bainistiú na n-earraí sin a thugtar ar ais, is dócha go dtabharfaidh siad an tuiscint sin d’úsáideoir atá réasúnta eolasach agus airdeallach, go ndéanann an t-oibreoir sin na hearraí sin a mhargú, agus ar an gcaoi sin nasc a chruthú, i súile na n-úsáideoirí sin, idir na seirbhísí agus na comharthaí atá le feiceáil ar na hearraí sin agus i bhfógraí na ndíoltóirí tríú páirtithe sin.

Mar chonclúid, rialaigh an Chúirt maidir le hoibreoir láithreáin gréasáin díolacháin ar líne lena n-ionchorpraítear, sa bhreis ar a thairiscintí lena ndíol féin, margadh ar líne, féadfar é a mheas mar oibreoir a bhaineann úsáid é féin as comhartha atá comhionann le trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh duine eile le haghaidh earraí atá comhionann leo siúd a bhfuil an trádmharc sin cláraithe ina leith, i gcás ina dtairgeann díoltóirí tríú páirtithe earraí den sórt sin a bhfuil an comhartha sin orthu lena ndíol ar an margadh sin, gan toiliú dhílseánach an trádmhairc sin, má dhéanann úsáideoir atá réasúnta eolasach agus airdeallach ar an láithreán gréasáin nasc a bhunú idir seirbhísí an oibreora sin agus an comhartha atá i gceist, is é sin an cás go háirithe, agus na gnéithe go léir lena léirítear an staid i gceist á gcur san áireamh, d’fhéadfadh a leithéid d’úsáideoir a thabhairt le tuiscint gurb é an t-oibreoir sin a mhargaíonn é féin, ina ainm féin agus ar a chuntas féin, na hearraí a bhfuil an comhartha sin orthu. Cuireann an Chúirt leis go bhfuil na fíorais seo ábhartha i ndáil leis sin:

•      go n-úsáideann an t-oibreoir sin bealach aonfhoirmeach chun na tairiscintí arna bhfoilsiú ar a láithreán gréasáin a chur i láthair, ina dtaispeántar ag an am céanna na fógraí a bhaineann leis na hearraí a dhíolann sé ina ainm agus ar a chuntas féin agus na cinn a bhaineann le hearraí a thairgeann díoltóirí tríú páirtithe ar an margadh sin,

•      go ndéanann sé a lógó dáileora aitheanta féin a thaispeáint ar na fógraí sin go léir

•      agus go dtairgeann sé go díoltóirí tríú páirtithe, i gcomhthéacs mhargaíocht na n-earraí a bhfuil an comhartha atá i gceist orthu, seirbhísí breise arb é atá iontu, go háirithe, stóráil agus seoladh na n-earraí sin.


1      Cás C-148/21.


2      Cás C-184/21.


3      Níos cruinne fós, Airteagal 9(2)(a) de Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamhh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (IO 2017 L 154, lch. 1).


4      Airteagal 9(2)(a) de Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (IO 2017 L 154, lch. 1).