Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 22 декември 2022 г. (преюдициално запитване от Tribunal d'arrondissement de Luxembourg― Люксембург, Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles ― Белгия) ― Christian Louboutin/Amazon Europe Core Sàrl (C-148/21), Amazon EU Sàrl (C-148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21), Amazon.com Inc. (C-184/21), Amazon Services LLC (C-184/21)

(Съединени дела C-148/21 и C-184/21)1

(Преюдициално запитване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕС) 2017/1001 — Член 9, параграф 2, буква а) — Права, предоставени от марката на Европейския съюз — Понятие за използване — Оператор на уебсайт за онлайн продажби, включващ електронен пазар — Обяви, публикувани на този електронен пазар от трети лица продавачи, които в тези обяви използват знак, идентичен на чужда марка, за стоки, идентични на тези, за които марката е регистрирана — Възприемане на този знак като неразделна част от търговската комуникация на този оператор — Начин на представяне на обявите, който не позволява да се разграничат ясно предложенията на този оператор от предложенията на третите лица продавачи)

Език на производството: френски

Запитващи юрисдикции

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles

Страни в главното производство

Жалбоподател: Christian Louboutin

Ответници: Amazon Europe Core Sàrl (C-148/21), Amazon EU Sàrl (C-148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21), Amazon.com Inc. (C-184/21), Amazon Services LLC (C-184/21)

Диспозитив

Член 9, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз

трябва да се тълкува в смисъл, че

може да се счита, че самият оператор на уебсайт за онлайн продажби, включващ, освен неговите собствени предложения за продажба, и електронен пазар, използва знак, идентичен на чужда марка на Европейския съюз, за стоки и услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана, когато трети лица продавачи предлагат на този пазар, без съгласието на притежателя на посочената марка, такива стоки, обозначени с този знак, ако нормално информиран и разумно внимателен ползвател прави връзка между услугите на този оператор и въпросния знак, което се случва по-специално когато с оглед на всички характеризиращи съответното положение обстоятелства, такъв ползвател би могъл да има впечатлението, че именно самият оператор търгува от свое име и за своя сметка обозначените с този знак стоки. Значение в това отношение имат фактите, че този оператор използва един и същ начин за представяне на публикуваните на уебсайта му предложения, като показва едновременно обявите за стоките, които продава от свое име и за своя сметка, и тези за стоки, предлагани на този пазар от трети лица продавачи, показва собственото си лого на реномиран дистрибутор на всички обяви и в рамките на търговията със стоките, обозначени със съответния знак, предлага на третите лица продавачи допълнителни услуги, състоящи се по-специално в държането на склад и изпращането на тези стоки.

____________

1     ОВ C 189, 17.5.2021 г.

    ОВ C 217, 7.6.2021 г.