Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Sofia-grad (Bulharsko) 14. januára 2013 - "Max Pen" EOOD/Direktor na Direkcija "Obžalvane i izpalnenie na proizvodstvoto" Sofia

(vec C-18/13)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen sad Sofia-grad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: "Max Pen" EOOD

Žalovaný: Direktor na Direkcija "Obžalvane i izpalnenie na proizvodstvoto" Sofia

Prejudiciálne otázky

Majú sa podľa práva Únie na účely odpočtu dane posudzovať skutkové okolnosti, za ktorých poskytovateľ služieb uvedený na faktúre alebo jeho subdodávateľ nemá na poskytovanie služieb k dispozícii potrebných zamestnancov, hmotné prostriedky a aktíva, nie sú zdokumentované náklady na skutočné poskytnutie plnenia a tieto náklady nie sú uvedené v účtovníctve poskytovateľa, pričom boli vystavené nepravé dokumenty, pokiaľ ide o spôsobilosť osôb na vystavenie dokumentov, ktoré ich podpísali v mene poskytovateľa vo forme zmluvy a odovzdávacieho a preberacieho protokolu predložených ako dôkaz o dlžných vzájomných plneniach a o poskytnutí služby, za ktorú bola vystavená faktúra s DPH, v prípade ktorej sa uplatnilo právo na odpočítanie dane, ako súvisiace s "daňovým únikom"?

Vyplýva z povinnosti súdu zamietnuť právo na odpočítanie dane zakotvené v práve Únie a judikatúre Súdneho dvora Európskej únie v prípade daňového úniku aj povinnosť vnútroštátneho súdu konštatovať existenciu daňového úniku ex offo za okolností ako vo veci samej tým, že pri zohľadnení povinnosti súdu rozhodnúť v spore podľa predpisov vnútroštátneho práva, rešpektovať zákaz znevýhodnenia žalobkyne, dodržať zásady práva na účinnú právnu ochranu a právnej istoty a uplatniť platné právne predpisy ex offo posúdi nové skutočnosti po prvý raz predložené súdu a posúdi všetky dôkazy, vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na predstierané obchodné transakcie, nepravé dokumenty a dokumenty obsahujúce nepravdivé skutočnosti?

Vyplýva z článku 178 ods. 1 písm. a) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty so zreteľom na povinnosť súdu zamietnuť právo na odpočítanie dane v prípade daňového úniku, že na uplatnenie práva na odpočítanie dane musí služby poskytnúť naozaj poskytovateľ uvedený na faktúre alebo jeho subdodávateľ?

Znamená požiadavka podľa článku 242 smernice 2006/112 týkajúca sa vedenia dostatočne podrobného účtovníctva na účely kontroly práva na odpočítanie dane, že je potrebné dodržiavať aj príslušné vnútroštátne účtovné predpisy členského štátu, ktoré stanovujú ich súlad s medzinárodnými účtovnými štandardmi práva Únie, alebo to znamená iba požiadavku na vedenie účtovných dokladov o dani z pridanej hodnoty, ktoré sú stanovené touto smernicou, čiže faktúr, daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a súhrnných výkazov?

V prípade kladnej odpovede na druhý variant treba odpovedať aj na nasledujúcu otázku:

Vyplýva v súvislosti s požiadavkou podľa článku 226 ods. 1 bodu 6 smernice 2006/112, podľa ktorého faktúry musia obsahovať "rozsah a druh poskytnutých služieb", že faktúry alebo doklady vystavené v súvislosti s faktúrami musia v prípade služieb obsahovať údaje o skutočnom poskytnutí služieb, teda objektívne okolnosti, ktoré možno overiť, buď ako dôkaz o tom, že služby boli naozaj poskytnuté, alebo ako dôkaz, že služby naozaj poskytol poskytovateľ, ktorý je uvedený na faktúre?

Má sa článok 242 smernice 2006/112, ktorý stanovuje požiadavku viesť dostatočne podrobné účtovníctvo na účely kontroly práva na odpočítanie dane, v spojení s článkom 63 a článkom 273 tejto smernice vykladať v tom zmysle, že mu neodporuje vnútroštátny predpis, podľa ktorého sa služba bude považovať za poskytnutú v okamihu, v ktorom vznikli predpoklady na uznanie výnosov z tejto služby podľa uplatniteľných právnych predpisov v oblasti účtovníctva, ktoré stanovujú súlad s medzinárodnými účtovnými štandardmi práva Únie a so zásadami účtovného preukázania obchodných transakcií, uprednostnenia obsahu pred formou a porovnateľnosti výnosov a nákladov?

____________