Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal d'arrondissement (Люксембург), постъпило на 21 май 2021 г. — G-Finance SARL, DV/Luxembourg Business Registers

(Дело C-317/21)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal d'arrondissement

Страни в главното производство

Ищци: G-Finance SARL, DV

Ответник: Luxembourg Business Registers

Преюдициални въпроси

Разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС1 , и по-специално член 1, параграф 15, буква в), с който се изменя член 30, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, изменена с Директива (ЕС) 2018/843, доколкото предоставят достъп до информацията за действителните собственици на корпоративните и други правни образувания на „всеки член на широката общественост“,

невалидни ли са поради:

а)    нарушение на принципа на пропорционалност, закрепен по-специално в член 5, параграф 4 ДЕС и/или

б)    нарушение на член 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз (Свобода на стопанската инициатива) и/или

в)    нарушение на член 20 (Равенство пред закона) и на член 21 (Недискриминация) от Хартата на основните права на Европейския съюз и/или

г)    нарушение на общия принцип на правото на Съюза на защита на търговската тайна?

____________

1     ОВ L 156, 2018 г., стр. 43.