Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunale di Trieste (Италия), постъпило на 26 май 2021 г. — GE/Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(Дело C-328/21)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale di Trieste

Страни в главното производство

Жалбоподател: GE

Ответник: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 27 от Регламент (ЕС) № 604/20131 да се тълкува:

•    в смисъл, че непредоставянето на информационната брошура, предвидена в член 4, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 604/2013, на лице, което се намира при условията, описани в член 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 604/2013, само по себе си води до нищожност на решението за прехвърляне (и евентуално също определя компетентността за разглеждане на молбата за международна закрила от държавата членка, в която лицето е подало новата молба),

•    или в смисъл, че жалбоподателят трябва да докаже пред съда, че ако брошурата му е била предоставена, процедурата е щяла да има различен резултат?

Трябва ли член 27 от Регламент (ЕС) № 604/2013 да се тълкува:

•    в смисъл, че непредоставянето на информационната брошура, предвидена в член 29 от Регламент (ЕС) № 603/2013, на лице, което се намира при условията, описани в член 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 604/2013, само по себе си води до нищожност на решението за прехвърляне (и евентуално и до последващо необходимо предоставяне на възможност за подаване на нова молба за международна закрила),

•    или в смисъл, че жалбоподателят трябва да докаже пред съда, че ако брошурата му е била предоставена, процедурата е щяла да има различен резултат?

____________

1     Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 2013 г., стр. 31)