Language of document :

Преюдициално запитване от Rechtbank van eerste aanleg Oost—Vlaanderen, Afdeling Gent (Белгия), постъпило на 27 май 2021 г. — The Escape Center BVBA/Belgische Staat

(Дело C-330/21)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent

Страни в главното производство

Жалбоподател: The Escape Center BVBA

Ответник: Belgische Staat

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 98, параграф 2 от Директива 2006/1121 във връзка с точка 14 от приложение III към тази директива да се тълкува в смисъл, че правото на използване на спортни съоръжения попада в обхвата на намалената ставка на ДДС само ако във връзка с това използване не се дават напътствия на отделни лица или на дадена група?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1, специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).