Language of document :

Talan väckt den 29 juli 2014 – Inditex mot harmoniseringsbyrån – Ansell (ZARA)

(Mål T-584/14)

Ansökan är avfattad på spanska

Parter

Sökande: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spanien) (ombud: advokaten C. Duch)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Zainab Ansell och Roger Ansell (Moshi, Tanzania)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 19 maj 2014 i ärende R 1118/2013-2, i den del det bekräftar upphävandet till följd av att gemenskapsvarumärket ZARA med nr 112 755 inte varit i bruk för följande tjänster i klass 39: ”Transport, distribution av varor, särskilt kläder, skor och tillbehör, parfym och kosmetika”, i förhållande till vilket sökanden anser att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 genom att begå följande fel:

Överklagandenämnden gjorde en felaktig rättstillämpning när den bedömde att Inditex franchising utgör en integrerad del av bolagets interna organisation, medan det i själva verket rör sig om rättsliga, i förhållande till Inditexkoncernen, oberoende enheter.

Överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning av bevisningen när den kritiserade sökanden för att inte ha lagt fram bevis på omsättningen av utbudet av transporttjänster för att styrka varumärkets externa bruk, trots att sådant bevis hade lagts fram i förfarandet, och

förplikta harmoniseringsbyrån och, i förekommande fall, intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som varit föremål för ansökan om upphävande: Ordmärket ZARA för tjänster i klasserna 39 och 42 – Ansökan om gemenskapsvarumärke nr 112 755

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Part som ansökt om upphävande av gemenskapsvarumärket: Zainab Ansell och Roger Ansell

Annulleringsenhetens beslut: Bifall av ansökan om upphävande

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009