Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Inditex/ÚHVT – Ansell (ZARA)

(vec T-584/14)1

(„Ochranná známka Spoločenstva – Konanie o výmaze – Slovná ochranná známka Spoločenstva ZARA – Riadne používanie – Článok 51 ods.1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Španielsko) (v zastúpení: C. Duch Fonoll, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Zainab Ansell a Roger Ansell (Moshi, Tanzánia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 19. mája 2014 (vec R 1118/2013-2) týkajúcemu sa konania o neplatnosť medzi Zainab Ansell a Roger Ansell na jednej strane a Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) na strane druhejVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta2.    Industria de Diseño Textil, SA je povinná znášať svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 339, 29.9.2014.