Language of document : ECLI:EU:T:2015:604

Wyrok Sądu (trzecia izba) z dnia 9 września 2015 r. – Inditex / OHIM – Ansell (ZARA)

(sprawa T‑584/14)

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Słowny wspólnotowy znak towarowy ZARA – Rzeczywiste używanie – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

1.                     Wspólnotowy znak towarowy – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Podstawy wygaśnięcia – Brak rzeczywistego używania znaku towarowego – Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego – Rzeczywiste używanie – Pojęcie – Kryteria oceny [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 15 ust. 1, art. 51 ust. 1 lit. a)] (por. pkt 16–19)

2.                     Wspólnotowy znak towarowy – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Rozpatrywanie wniosku – Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego – Rzeczywiste używanie – Pojęcie – Kryteria oceny – Wymóg przedstawienia konkretnych i obiektywnych dowodów [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 15 ust. 1, art. 51 ust. 1 lit. a), art. 78 ust. 1 lit. f); rozporządzenie Komisji nr 2868/95, art. 1 zasada 22 ust. 3, 4] (por. pkt 29, 38)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 19 maja 2014 r. (sprawa R 1118/2013‑2) dotyczącą postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między Zainabem Ansellem i Rogerem Ansellem z jednej strony a Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) z drugiej strony

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) zostaje obciążona kosztami postępowania.