Language of document :

Sag anlagt den 18. maj 2021 – Ryanair mod Kommissionen

(Sag T-268/21)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Ryanair DAC (Swords, Irland) (ved advokaterne E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating og I. G. Metaxas-Maranghidis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Europa-Kommissionens afgørelse af 22. december 2020 om statsstøtte SA.59029 –Italien – COVID-19 – kompensationsordning for luftfartsselskaber med italiensk driftslicens 1 annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat fire anbringender.

Første anbringende om, at sagsøgte har tilsidesat bestemte bestemmelser i TEUF og almindelige EU-retlige principper, der har dannet grundlag for liberaliseringen af lufttransportmarkedet i EU siden slutningen af 1980’erne (dvs. forbuddet mod forskelsbehandling og den fri bevægelighed for tjenesteydelser – anvendt på lufttransport ved forordning nr. 1008/2008 2 – og den frie etableringsret).

Andet anbringende om, at sagsøgte har foretaget en urigtig anvendelse af artikel 107, stk. 2, litra b), TEUF og anlagt åbenbart urigtige skøn ved sin kontrol af støttens proportionalitet i forhold til den skade, som er forårsaget af covid-19-krisen.

Tredje anbringende om, at sagsøgte har undladt at indlede en formel undersøgelsesprocedure på trods af alvorlige vanskeligheder, og at den har tilsidesat sagsøgerens processuelle rettigheder.

Fjerde anbringende om, at sagsøgte har tilsidesat sin begrundelsespligt.

____________

1     EUT 2021, C 77, s. 6-7.

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24.9.2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) (EØS-relevant tekst) (EUT 2008, L 293 s. 3-20).