Language of document :

Kanne 18.5.2021 – Ryanair v. komissio

(asia T-83/21)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ryanair DAC (Swords, Irlanti) (edustajat: asianajajat E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating ja I.-G. Metaxas-Maranghidis)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan vastaajan 22.12.2020 tekemän päätöksen Valtiontuki SA.59029 – Italia – COVID-19 – Korvausjärjestelmä, joka koskee lentoyhtiöitä, joilla on italialainen liikennelupa1 , ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

Ensimmäisen kanneperusteen mukaan vastaaja on rikkonut EUT-sopimuksen tiettyjä määräyksiä ja loukannut Euroopan unionin oikeuden yleisiä periaatteita, jotka ovat olleet perustana lentoliikenteen vapauttamiselle EU:ssa 1980-luvun lopulta lähtien (eli syrjintäkiellon periaatetta, palvelujen tarjoamisen vapautta – jota sovelletaan lentoliikenteeseen asetuksella 1008/20082 – ja sijoittautumisvapautta)

Toisen kanneperusteen mukaan vastaaja on soveltanut virheellisesti SEUT 107 artiklan 2 kohdan b alakohtaa ja tehnyt ilmeisen arviointivirheen tarkastellessaan COVID-19 -kriisistä aiheutuneiden vahinkojen vuoksi myönnetyn tuen oikeasuhteisuutta.

Kolmannen kanneperusteen mukaan vastaaja ei ole aloittanut muodollista tutkintamenettelyä vakavista vaikeuksista huolimatta ja on loukannut kantajan menettelyllisiä oikeuksia.

Neljännen kanneperusteen mukaan vastaaja ei ole noudattanut perusteluvelvollisuuttaan.

____________

1 EUVL 2021, C 77, s. 6.

2 Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä 24.9.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1008/2008 (uudelleen laadittu toisinto) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL 2008, L 293, s. 3).