Language of document :

Acțiune introdusă la 18 mai 2021 – Ryanair/Comisia

(Cauza T-268/21)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (reprezentanți: E. Vahida, F.‑C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating și I.‑G. Metaxas-Maranghidis, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei pârâtei din 22 decembrie 2020 privind ajutorul de stat SA.59029 – Italia – COVID-19 – Compensation scheme for airlines with an Italian operating license1 și

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă patru motive.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea de către pârâtă a dispozițiilor specifice ale TFUE și a principiilor generale ale dreptului Uniunii care au stat la baza liberalizării transportului aerian în Uniune de la sfârșitul anilor ʼ80 (și anume nediscriminarea, libera prestare a serviciilor – aplicată transporturilor aeriene prin Regulamentul 1008/20082 – și libertatea de stabilire).

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că pârâta a aplicat în mod eronat articolul 107 alineatul (2) litera (b) TFUE și a săvârșit erori vădite de apreciere în examinarea proporționalității ajutorului cu prejudiciul cauzat de criza COVID-19.

Al treilea motiv, întemeiat pe faptul că pârâta nu a inițiat o procedură formală de investigare în pofida unor dificultăți serioase și a încălcat drepturile procedurale ale reclamantei.

Al patrulea motiv, întemeiat pe încălcarea de către pârâtă a obligației sale de motivare.

____________

1 JO 2021, C 77, p. 6 și7.

2 Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) (JO 2008, L 293, p. 3).