Language of document : ECLI:EU:F:2011:119

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
(втори състав)


14 юли 2011 година


Дело F‑98/07


Nicole Petrilli

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Договорно наети служители със спомагателни функции — Срочен договор — Правила относно максималната продължителност на наемане на временен персонал в службите на Комисията — Решение, съдържащо отказ за подновяване на договора — Незаконосъобразност — Размер на обезщетението за вреди — Преценка ex aequo et bono“

Предмет:      Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑жа Petrilli иска да се отмени решението на Комисията от 20 юли 2007 г. за отхвърляне на искането ѝ за продължаване на нейния договор като договорно нает служител със спомагателни функции, както и да се осъди Комисията да заплати претърпените загуби и пропуснатите ползи

Решение:      Определя паричната компенсация, дължима от Комисията на жалбоподателя по силата на Решение на Общия съд от 29 януари 2009 г. по дело Petrilli/Комисия (F‑98/07), в размер на 12 097,43 EUR, заедно със съответните лихви за забава, изчислени от датата на падежа на просрочените вземания въз основа на лихвения процент, прилаган от Европейската централна банка по основните операции за рефинансиране през съответния период, увеличен с два пункта. Комисията понася всички разноски, свързани с производството до произнасяне на посоченото по-горе съдебно решение от 29 януари 2009 г., както и направените от нея съдебни разноски и половината от разноските на жалбоподателя, свързани с по-нататъшното развитие на производството. Жалбоподателят понася половината от направените от него съдебни разноски, свързани с производството до произнасяне на посоченото по-горе съдебно решение от 29 януари 2009 г.


Резюме

Длъжностни лица — Обжалване — Иск за обезщетение — Отмяна на обжалвания незаконосъобразен акт — Адекватно обезщетяване на неимуществената вреда

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

Отмяната на опорочен от незаконосъобразност акт сама по себе си може да представлява подходящо и по принцип достатъчно обезщетение за всички евентуално причинени от акта неимуществени вреди, освен ако жалбоподателят докаже, че извън незаконосъобразността, обосноваваща отмяната, е претърпял неимуществени вреди, които не могат да се поправят изцяло с отмяната.

(вж. точка 28)


Позоваване на:

Съд — 9 юли 1987 г., Hochbaum и Rawes/Комисия, 44/85, 77/85, 294/85 и 295/85, точка 22; 7 февруари 1990 г., Culin/Комисия, C‑343/87, точки 27 и 28

Първоинстанционен съд — 9 ноември 2004 г., Montalto/Съвет, T‑116/03, точка 127; 6 юни 2006 г., Girardot/Комисия, T‑10/02, точка 131

Общ съд на Европейския съюз — 9 декември 2010 г., Комисия/Strack, T‑526/08 P, точка 58

Съд на публичната служба — 8 май 2008 г., Suvikas/Съвет, F‑6/07, точка 151