Language of document : ECLI:EU:F:2011:119

PERSONALERETTENS DOM (Anden Afdeling)

14. juli 2011

Sag F-98/07

Nicole Petrilli

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner – tidsbegrænset kontrakt – regler vedrørende den maksimale varighed for benyttelse af ikke-permanent personale i Kommissionens tjenestegrene – afslag på forlængelse af kontrakten – ulovlighed – rækkevidden af erstatningen for skaden – fastsættelse efter ret og billighed«

Angående:      Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Nicole Petrilli har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 20. juli 2007 om afslag på hendes ansøgning om forlængelse af hendes kontrakt som kontraktansat til varetagelse af hjælpefunktioner, samt om, at Kommissionen tilpligtes at betale erstatning.

Udfald:      Den økonomiske godtgørelse, som Kommissionen skylder sagsøgeren i henhold til Personalerettens dom af 29. januar 2009 i sag F-98/07, Petrilli mod Kommissionen, fastsættes til 12 097,43 EUR, med tillæg af morarenter, der beregnes med den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner i den relevante periode, forhøjet med to procentpoint. Kommissionen bærer samtlige omkostninger, der vedrører den fase af proceduren, der ligger forud for afsigelsen af dommen af 29. januar 2009, samt sine egne omkostninger, og betaler halvdelen af sagsøgerens omkostninger, der vedrører den efterfølgende fase. Sagsøgeren bærer halvdelen af sine egne omkostninger, der vedrører fasen efter afsigelsen af dommen af 29. januar 2009.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – erstatningssøgsmål – annullation af anfægtet ulovlig retsakt – passende erstatning af ikke-økonomisk skade

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

Annullation af en anfægtet retsakt kan i sig selv udgøre en passende og i princippet tilstrækkelig erstatning for den ikke-økonomiske skade, som retsakten kan have forvoldt, medmindre sagsøgeren godtgør at have lidt en ikke-økonomisk skade, som kan adskilles fra den ulovlighed, der danner grundlag for annullationen, og som ikke kan erstattes fuldt ud ved denne annullation.

(jf. præmis 28)

Henvisning til:

Domstolen: 9. juli 1987, forenede sager 44/85, 77/85, 294/85 og 295/85, Hochbaum og Rawes mod Kommissionen, præmis 22; 7. februar 1990, sag C-343/87, Culin mod Kommissionen, præmis 27 og 28

Retten: 9. november 2004, sag T-116/03, Montalto mod Rådet, præmis 127; 6. juni 2006, sag T-10/02, Girardot mod Kommissionen, præmis 131

Retten: 9. december 2010, sag T-526/08 P, Kommissionen mod Strack, præmis 58

Personaleretten: 8. maj 2008, sag F-6/07, Suvikas mod Rådet, præmis 151.