Language of document : ECLI:EU:F:2011:119

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(druga izba)

z dnia 14 lipca 2011 r.

Sprawa F-98/07

Nicole Petrilli

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Personel kontraktowy do zadań pomocniczych – Umowa na czas określony – Przepisy dotyczące maksymalnego czasu zatrudnienia niestałego personelu w służbach Komisji – Decyzja odmowna w sprawie przedłużenia umowy – Niezgodność z prawem – Zakres naprawienia szkody – Oszacowanie ex æquo et bono

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której N. Petrilli żąda stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie wniosku o przedłużenie jej umowy członka personelu kontraktowego do zadań pomocniczych, a także zasądzenia od Komisji odszkodowania.

Orzeczenie:      Wysokość odszkodowania pieniężnego należnego skarżącej od Komisji na mocy wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie F‑98/07 Petrilli przeciwko Komisji ustala się na kwotę 12 097,43 EUR wraz z odsetkami liczonymi według stawki procentowej ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansujących, obowiązującej w tym okresie, powiększonej o dwa punkty. Komisja pokrywa całość kosztów poniesionych na etapie postępowania poprzedzającym ogłoszenie ww. wyroku z dnia 29 stycznia 2009 r. oraz własne koszty i połowę kosztów skarżącej poniesionych na dalszym etapie postępowania. Skarżąca pokrywa połowę własnych kosztów poniesionych na etapie postępowania następującym po ogłoszeniu ww. wyroku z dnia 29 stycznia 2009 r.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie – Stwierdzenie nieważności niezgodnego z prawem zaskarżonego aktu – Stosowne zadośćuczynienie za krzywdę

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

Stwierdzenie nieważności aktu obciążonego wadą niezgodności z prawem może samo w sobie stanowić stosowne i co do zasady wystarczające naprawienie każdej krzywdy, jaką taki akt mógł spowodować, chyba że strona skarżąca wykaże, iż doznała krzywdy dającej się oddzielić od niezgodności z prawem stanowiącej podstawę stwierdzenia nieważności i niemożliwej do naprawienia w pełni przez stwierdzenie nieważności aktu.

(zob. pkt 28)

Odesłanie:

Trybunał: sprawy połączone 44/85, 77/85, 294/85 i 295/85 Hochbaum i Rawes przeciwko Komisji, 9 lipca 1987 r., pkt 22; sprawa C‑343/87 Culin przeciwko Komisji, 7 lutego 1990 r., pkt 27, 28

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑116/03 Montalto przeciwko Radzie, 9 listopada 2004 r., pkt 127; sprawa T‑10/02 Girardot przeciwko Komisji, 6 czerwca 2006 r., pkt 131

Sąd Unii Europejskiej: sprawa T‑526/08 P Komisja przeciwko Strack, 9 grudnia 2010 r., pkt 58

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑6/07 Suvikas przeciwko Radzie, 8 maja 2008 r., pkt 151