Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 17 juni 2008 - De Fays / Commissie

(Zaak F-97/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Ziekteverlof - Onregelmatige afwezigheid - Arbitrageprocedure)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Chantal De Fays (Bereldange, Luxemburg) (vertegenwoordigers: P.-P. Van Gehuchten en P. Reyniers, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: D. Martin en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds een verzoek tot nietigverklaring van de besluiten van de Commissie waarbij ten aanzien van verzoekster artikel 60 van het Statuut van Ambtenaren van de Europese Gemeenschappen wordt toegepast, en anderzijds een verzoek tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 283 van 24.11.2007, blz. 45.