Language of document :

Sag anlagt den 28. september 2007 - Bernard mod Europol

(Sag F-99/07)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Marjorie Bernard (Woerden, Nederlandene) (ved avocat P. de Casparis)

Sagsøgt: Det Europæiske Poliltisamarbejde (Europol)

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen vedrørende klagen af 26. juni 2007, truffet den 28. juni 2007, samt af bedømmelserne af 5. februar 2007 og 25. juli 2007

Europol tilpligtes:

at indrømme sagsøgeren en lønforhøjelse for perioden fra 1. september 2006 med rente

at betale erstatning på 7 500 EUR netto.

Europol tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder advokatomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Denne sag vedrører bedømmelsen af sagsøgerens arbejde i perioden fra 1. september 2005 til 31. august 2006. Sagsøgerens arbejde blev bedømt med karakteren "2", hvilket svarer til kvalifikationen "opfylder ikke fuldt ud kravene".

Sagsøgeren indgav en klage over bedømmelsen samt over den manglende afgørelse om at indrømme hende en periodisk lønforhøjelse, hvorved hun henviste til de gældende retningslinier i Europol for bedømmelser. Sagsøgeren har gjort gældende, at der er tale om en åbenbart fejlagtig bedømmelse.

Sagsøgeren har bl.a. anført, at hendes klagepunkter blev forkastet som ugrundet ved afgørelse af 26. juni 2007, og har gjort gældende, at der er sket en tilsidesættelse af begrundelsesprincippet fordi denne afgørelse ikke var begrundet. Direktøren for Europol har imidlertid oplyst, at bedømmelsen er blevet trukket tilbage, og at der vil blive foretaget en ny bedømmelse. Denne nye bedømmelse blev foretaget den 25. juli 2007.

Det foreliggende søgsmål vedrører således afgørelsen, der blev truffet vedrørende klagen samt bedømmelsen af 25. juli 2007.

____________