Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 24. septembrī - De Fays/Komisija

(lieta F-97/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Chantal De Fays, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - P.-P. Gehuchten un Ph. Reyniers, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2007. gada 21. jūnija lēmumu un - tiktāl, ciktāl nepieciešams - tās 2006. gada 21. novembra lēmumu;

piespriest Komisijai veikt apturēto darba samaksu, ieskaitot likumiskos procentus;

piespriest Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, Komisijas ierēdne, kurai slimības dēļ ir obligāti jāatturas no darba pienākumu veikšanas, apstrīd iecēlējinstitūcijas lēmumus, saskaņā ar kuriem tās neierašanās darbā, sākot no 2006. gada 19. oktobra, nav bijusi likumīga, un tādējādi esot piemērojams Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 60. pants (noteikumi).

Prasītāja vispirms uzsver, ka saskaņā ar noteikumu 59. pantu uzsāktā strīdus procedūra ir norisinājusies, pārkāpjot tiesības uz aizstāvību un pušu sacīkstes principu. Turklāt strīdus procedūrā izvēlētā ārsta atzinums nav pareizi pamatots un tajā ir pieļauta acīmredzama kļūda novērtējumā.

Prasītāja arī uzskata, ka lēmums, saskaņā ar kuru viņai ir jāatrodas darba vietā, saskaņā ar aktuālajiem zinātniskajiem datiem ir pretrunā ar piesardzības principu.

____________