Language of document : ECLI:EU:F:2008:66

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pierwsza izba)

z dnia 22 maja 2008 r.

Sprawa F-101/07

Philippe Cova

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Wynagrodzenie – Artykuł 7 ust. 2 regulaminu pracowniczego – Dodatek wyrównawczy – Niedopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której P. Cova żąda stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. w zakresie, w jakim nie przyznano mu dodatku wyrównawczego, określonego w art. 7 ust. 2 regulaminu pracowniczego, za okres przekraczający jeden rok.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Postępowanie – Dopuszczalność pism procesowych – Ocena w chwili złożenia pisma

(regulamin Sądu Pierwszej Instancji, art. 114; regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 78)

Jeśli zarzut niedopuszczalności dotyczy skargi złożonej w sekretariacie Sądu do Spraw Służby Publicznej przed wejściem w życie regulaminu postępowania przed tym Sądem, należy zastosować po pierwsze, normy proceduralne przewidziane w art. 78 regulaminu postępowania przed Sądem do Spraw Służby Publicznej, zwłaszcza normę ustanowioną w art. 78 § 3, która upoważnia Sąd do rozstrzygania w drodze postanowienia bez rozpatrywania istoty sprawy, a po drugie, zasady dopuszczalności skargi, do których odsyłał art. 114 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji, znajdujący odpowiednio zastosowanie do Sądu do Spraw Służby Publicznej do czasu wejścia w życie regulaminu postępowania przed tym Sądem.

Termin do złożenia wniosku o stwierdzenie niedopuszczalności skargi biegnie, bez względu na to, czy zastosowanie znajduje art. 114 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji, czy art. 78 regulaminu postępowania przed Sądem do Spraw Służby Publicznej, od dnia doręczenia skargi. Dlatego też w przypadku, gdy skarga została doręczona przed wejściem w życie regulaminu postępowania przed Sądem do Spraw Służby Publicznej, z konieczności terminem, jakiego należy przestrzegać, jest termin wówczas obowiązujący, wynikający z regulaminu Sądu Pierwszej Instancji. Tym samym, zgodnie z zasadą pewności prawa, wejście w życie regulaminu postępowania przed Sądem do Spraw Służby Publicznej nie może skutkować skróceniem – już biegnącego w dniu jego wejścia w życie – terminu do złożenia wniosku o stwierdzenie niedopuszczalności skargi w drodze odrębnego pisma.

Datą właściwą do badania dochowania tego terminu jest data, w której wniosek o stwierdzenie niedopuszczalności został złożony przed Sądem do Spraw Służby Publicznej, a nie data doręczenia tego wniosku stronie skarżącej.

(zob. pkt 23, 25, 26)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑47/92 Lenz przeciwko Komisji, 14 grudnia 1992 r., Rec. s. II‑2523, pkt 34

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑16/05 Falcione przeciwko Komisji, 26 kwietnia 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑3, II‑A‑1‑7, pkt 84; sprawa F‑82/06 Duyster przeciwko Komisji, 14 grudnia 2007 r., dotychczas nieopublikowana w Zbiorze, pkt 40; sprawa F‑80/06 Duyster przeciwko Komisji, 25 stycznia 2008 r., dotychczas nieopublikowana w Zbiorze, pkt 38–43