Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 10. marca 2009 - Tsirimiagos/Výbor regiónov

(vec F-100/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Odmena - Prevod časti platu mimo krajiny pridelenia - Článok 17 ods. 2 písm. b) prílohy VII niekdajšieho služobného poriadku - Účet stavebného sporenia - Vydanie bezdôvodného plnenia - Podmienky - Nezrovnalosti prevodov - Zjavná nezrovnalosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Kyriakos Tsirimiagos (Kraainem, Belgicko) (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaný: Výbor regiónov Európskej únie (v zastúpení: P. Cervilla, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia z 21. novembra 2006 o vrátení súm vyplatených žalobcovi na základe opravného koeficientu uplatňovaného na časť platu prevedenú do Francúzska v období od apríla 2004 do mája 2005 z dôvodu namietaného nedodržania podmienok stanovených pre tento prevod - Žaloba o náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Výboru regiónov Európskej únie z 21. novembra 2006 v znení zmien a doplnení vykonaných rozhodnutím z 21. júna 2007 sa zrušuje v rozsahu, v akom nariaďuje vymáhanie finančných čiastok vyplývajúcich z uplatnenia vyrovnávacieho koeficientu na prevody, ktoré vykonal pán Tsirimiagos v prospech svojho účtu stavebného sporenia od apríla 2004 do mája 2005, v celkovej sume 15 300 eur.

2.    Výbor regiónov Európskej únie je povinný nahradiť v prospech pána Tsirimiagosa sumu zadržanú z jeho platu, zodpovedajúcu uplatneniu vyrovnávacieho koeficientu na prevody vykonané v prospech jeho účtu stavebného sporenia od apríla 2004 do mája 2005, v celkovej sume 15 300 eur, zvýšenú o úroky z omeškania od dátumu vymoženia až do dátumu skutočného vyplatenia, so sadzbou stanovenou Európskou centrálnou bankou pre hlavné operácie refinancovania a uplatniteľnou počas predmetného obdobia, zvýšenou o dva percentuálne body.

3.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.    Výbor regiónov Európskej únie znáša svoje trovy konania a je povinný nahradiť polovicu trov konania žalobcu.

5.    Žalobca znáša polovicu svojich trov konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2007, s. 73.