Language of document : ECLI:EU:F:2009:7

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2009. gada 29. janvārī

Lieta F‑98/07

Nicole Petrilli

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Līgumdarbinieki palīguzdevumiem – Pieņemamība – Nelabvēlīgs akts – Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.b un 88. pants – Līguma termiņš – Komisijas 2004. gada 28. aprīļa lēmuma par personāla, kas nav pastāvīgi darbinieki, nodarbināšanas Komisijas dienestos maksimālo ilgumu 3. panta 1. punkts – Tiesiskums

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru NPetrilli lūdz, pirmkārt, atcelt Komisijas 2007. gada 20. jūlija lēmumu, ar kuru ir noraidīts viņas lūgums pagarināt ar viņu noslēgto līgumdarbinieka palīguzdevumiem līgumu, kā arī likt Komisijai atlīdzināt zaudējumus

Nolēmums      Atcelt Komisijas 2007. gada 20. jūlija lēmumu, ar kuru noraidīts lūgums par prasītājas līgumdarbinieka palīguzdevumiem līguma pagarināšanu. Lietas dalībnieki trīs mēnešu laikā no šā starpsprieduma pasludināšanas dienas paziņo Civildienesta tiesai vai nu sakarā ar 2007. gada 20. jūlija lēmuma prettiesiskumu noteiktās naudas kompensācijas apmēru, par ko lietas dalībnieki ir vienojušies, vai, ja šāda vienošanās netiek panākta, savus prasījumus skaitliskā izteiksmē attiecībā uz šo summu. Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība – Līgumdarbinieks palīguzdevumiem – Saistību ilgums

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 88. panta pirmā daļa)

2.      Ierēdņi – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība – Līgumdarbinieks palīguzdevumiem – Saistību ilgums

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 88. panta pirmā daļa)

1.      Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 88. panta pirmā daļa iestādes struktūrai, kas pilnvarota noslēgt darba līgumus, ļauj uz noteiktu laiku noslēgt un pagarināt līgumdarbinieka palīguzdevumiem līgumus, ja “faktiskais nodarbinātības laiks iestādē, ietverot pagarinājuma laiku, [nepārsniedz] trīs gadus”. Jēdziens “faktiskais nodarbinātības laiks iestādē” var attiekties tikai uz līgumdarbinieka darba līguma ilgumu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.b panta izpratnē, nevis uz jebkādu nodarbinātību iestādē.

(skat. 47. un 48. punktu)

2.      Iestāde, nepārkāpjot Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 88. panta pirmo daļu, nevar vispārīgi un bezpersoniski ierobežot, tostarp izmantojot vispārīgos īstenošana noteikumus vai vispārpiemērojamu iekšējo lēmumu, Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.b pantā noteikto līgumdarbinieku maksimālo iespējamo darba līguma ilgumu, kuru ir noteicis pats likumdevējs. Proti, iestādes nedrīkst atkāpties no skaidra Civildienesta noteikumu vai minētās kārtības noteikuma, izmantojot īstenošanas noteikumu, ja vien tām nav skaidri piešķirta šāda kompetence.

No Komisijas 2004. gada 28. aprīļa lēmuma par personāla, kas nav pastāvīgi darbinieki, nodarbināšanas Komisijas dienestos maksimālo ilgumu 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta trešā ievilkuma izriet, ka šis lēmums – un tātad tā 3. panta 1. punktā paredzētais sešu gadu pakalpojumu sniegšanas termiņš – ir piemērojams visiem līgumdarbiniekiem palīguzdevumiem, izņemot tikai Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 90. pantā minētos konferenču tulkus.

Ir skaidrs, ka sešu gadu noteikums var ierobežot līgumdarbinieka palīguzdevumiem darba līguma termiņu līdz laikposmam, kas ir mazāks par trim gadiem, tikai tādā gadījuma, ja ieinteresētā persona jau iepriekš tika nodarbināta kā pagaidu darbinieks, palīgdarbinieks, līgumdarbinieks, darbinieks pagaidu amatā vai cits. Tādējādi 2004. gada 28. aprīļa lēmuma 3. panta 1. punkta dēļ nevar sistemātiski tikt samazināts Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 88. panta pirmajā daļā paredzētais maksimālais trīs gadu periods.

Tomēr atkāpes piemērošanas Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 88. panta pirmajā daļā paredzētajam līgumdarbinieka palīgdarbiem līguma maksimālajam trīs gadu periodam biežums, kas ir izteikts tikpat vispārīgi un bezpersoniski, nav noteicošs, izvērtējot, vai Komisija ir tiesīga atkāpties no skaidra Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības noteikuma.

Līdz ar to Komisijas 2004. gada 28. aprīļa lēmuma 3. panta 1. punktā ir prettiesiski ierobežota Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 88. panta pirmās daļas noteikuma piemērojamība.

(skat. 54.–59. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1994. gada 1. decembris, T‑54/92 Schneider/Komisija, Recueil FP, I‑A‑281. un II‑887. lpp., 19. punkts.

Civildienesta tiesa: 2008. gada 26. jūnijs, F‑54/07 Joseph/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 69. punkts.