Language of document :

Prasība, kas celta 2021. gada 5. martā – Eiropas Parlaments/Eiropas Komisija

(Lieta C-144/21)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji: L. Visaggio, C. Ionescu Dima, M. Menegatti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Komisijas Īstenošanas lēmuma Nr. C(2020)8797 (2020. gada 18. decembris), ar ko daļēji tiek piešķirta atļauja konkrētai hroma trioksīda izmantošanai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006 1 (Chemservice GmbH un citi) 1. panta 1.  un 5. punktu, 2., 3., 4. 5., 7., 9. un 10. pantu, ciktāl tie attiecas uz 2., 4., 5. izmantošanu (un 1. izmantošanu saistībā ar maisījumiem formulēšanai 2., 4. un 5. izmantošanai) un kuriem ir numuri no REACH/20/18/0 līdz REACH/20/18/27;

pakārtoti, pilnībā atcelt Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2020)8797 (2020. gada 18. decembris);

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs izvirza vienu pamatu, kurā tiek apgalvots, ka apstrīdētais lēmums esot pieņemts, pārkāpjot regulējumu, kurš noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 60. panta 4. un 7. punktā, un tādēļ tas esot jāatceļ, ciktāl tas attiecas uz atļauju 2., 4., 5. izmantošanai (un 1. izmantošanai saistībā ar maisījumiem formulēšanai 2., 4. un 5. izmantošanu) un kurām ir numuri no REACH/20/18/0 līdz REACH/20/18/27. Pakārtoti, ja Tiesa uzskatītu, ka atļaujas apstrīdētajā lēmumā 6. izmantošanai ar numuriem no REACH/20/18/28 līdz REACH/20/18/34 ir tik nesaraujami saistītas ar citiem izmantošanas veidiem, ka piešķirtās atļaujas 2., 4., 5. izmantošanai (un 1. izmantošanai saistībā ar maisījumiem formulēšanai 2., 4. un 5. izmantošanai) nav nošķiramas no apstrīdētā lēmuma, prasītājs uzskata, ka lēmums ir jāatceļ pilnībā.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 2006, L 396, 1. lpp.).