Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 26. júna 2013 – Buschak/Komisia

(vec F-56/12)1

(Verejná služba – Dočasný zamestnanec – Dávka v nezamestnanosti – Príspevok do dôchodkového systému – Oneskorená sťažnosť)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Willy Buschak (Drážďany, Nemecko) (v zastúpení T. Menssen, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Eggers a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie nezaplatiť za žalobcu príspevky do vnútroštátneho dôchodkového systému alebo do dôchodkového systému Európskej únie po skončení jeho zmluvy dočasného zamestnanca za obdobie, keď bol nezamestnaný, a žiadosť o začlenenie žalobcu do dôchodkového systému Európskej únie alebo o prevod jeho práv do vnútroštátneho dôchodkového systému

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    W. Buschak znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

____________

1 Ú. v. EÚ C 243, 11.8.2012, s. 34.